Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 Bài tập Toán lớp 2

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 55 Sách Toán 2: Bài luyện tập

CHIA SẺ
 Bài luyện tập. Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 55 SGK Toán 2. Tính nhẩm; Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Bài 1: Tính nhẩm:

12 – 3 =             12 – 5 =              12 – 7 =               12 – 9 =

12 – 4 =             12 – 6 =              12 – 8 =               12 – 10 =

12 – 3 = 9            12 – 5 = 7             12 – 7 = 5              12 – 9 = 3

12 – 4 = 8            12 – 6 = 6             12 – 8 = 4              12 – 10 = 2

Bài 2: Đặt tính rồi tính:

a) 62 – 27;            72 – 15;                 32 – 8.

b) 53 + 19;            36 + 36;                25 + 27.

a) Đáp án lần lượt là: 35, 57, 24

b) Đáp án lần lượt là: 72, 72, 52

Bài 3: Tìm x:

a) x + 18 = 52;                   b) x + 24 = 62;

c) 27 + x = 82.

a) x + 18 = 52                   b) x + 24 = 62

           x = 52 – 18                  x = 62 – 24

           x = 34                                 x = 38

c) 27 + x = 82

            x = 82 – 27

            x = 55

Bài 4: Vừa gà vừa thỏ có 42 con, trong đó có 18 con thỏ. Hỏi có bao nhiêu con gà?

Số con gà có là:

42 – 18 = 24 (con gà )

Đáp số: 24 con gà.

Bài 5: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Có bao nhiêu hình tam giác?

A. Có 7 hình tam giác.

B. Có 8 hình tam giác

C. Có 9 hình tam giác

D. Có 10 hình tam giác.

Khoanh tròn chữ D.