Trang Chủ Lớp 12 Đề kiểm tra 15 phút lớp 12

Đề kiểm tra 15 phút lớp 12 môn Vật lý Chương 3: Viết biểu thức cường độ dòng điện tức thời qua đoạn mạch?

Một đoạn mạch RLC, trong đó \(R = 75\Omega ,C = \dfrac{{{{10}^{ – 4}}}}{\pi }F,\)  cuộn cảm thuần có độ tự cảm \(L = \dfrac{2}{\pi }H.\)  Điện áp ở hai đầu đoạn mạch: \(u = 50\sqrt 2 cos100\pi t\,(V).\) … trong Đề kiểm tra 15 phút lớp 12 môn Vật lý Chương 3. Tham khảo chi tiết đề và đáp án dưới đây

Một đoạn mạch RLC, trong đó \(R = 75\Omega ,C = \dfrac{{{{10}^{ – 4}}}}{\pi }F,\)  cuộn cảm thuần có độ tự cảm \(L = \dfrac{2}{\pi }H.\)  Điện áp ở hai đầu đoạn mạch: \(u = 50\sqrt 2 cos100\pi t\,(V).\)

a) (5đ) Tính tổng trở của đoạn mạch.

b) (5đ) Viết biểu thức cường độ dòng điện tức thời qua đoạn mạch.

Phương pháp giải – Xem chi tiết

+ Sử dụng biểu thức tính tổng trở: \(Z = \sqrt {{R^2} + {{\left( {{Z_L} – {Z_C}} \right)}^2}} \)

+ Sử dụng biểu thức tính cường độ dòng điện hiệu dụng: \(I = \dfrac{U}{Z}\)

+ Sử dụng biểu thức tính độ lệch pha của u so với i: \(\tan \varphi  = \dfrac{{{Z_L} – {Z_C}}}{R}\)

+ Viết phương trình cường độ dòng điện: \(i = {I_0}cos\left( {\omega t + {\varphi _i}} \right)\)

Advertisements (Quảng cáo)


a) Cảm kháng và dung kháng:

\(\begin{array}{l}{Z_L} = L\omega  = \dfrac{2}{\pi }.100\pi  = 200\Omega \\{Z_C} = \dfrac{1}{{\omega C}} = \dfrac{{{{10}^{ – 4}}\pi }}{{100\pi }} = 100\Omega \end{array}\)

Tổng trở của đoạn mạch là:

\(Z = \sqrt {{R^2} + {{({Z_L} – {Z_C})}^2}}\)\(\,  = \sqrt {{{75}^2} + {{(200 – 100)}^2}}  = 125\Omega \)

Advertisements (Quảng cáo)

b)

Ta có:

\(I = \dfrac{U}{Z} = \dfrac{{50}}{{125}} = 0,4A.\)

Vì ZL>ZC, do đó u sớm pha so với i một góc \(\varphi \) với:

\(\tan \varphi  = \dfrac{{{Z_L} – {Z_C}}}{R} = \dfrac{{200 – 100}}{{75}} = \dfrac{4}{3}\)

\(\Rightarrow \varphi  = 0,93\,rad\)

Biểu thức cường độ dòng điện tức thời qua đoạn mạch là:

\(i = 0,4\sqrt 2 cos(100\pi t – 0,93)\,(A)\)

Advertisements (Quảng cáo)