Trang Chủ Lớp 12 Đề kiểm tra 15 phút lớp 12

Đề kiểm tra 15 phút Chương 7 Vật lý 12: Sau 1 năm, lượng hạt nhân ban đầu của một chất đồng vị phóng xạ giảm 3 lần, nó sẽ giảm bao nhiêu lần sau 3 năm?

Trong hai hạt nhân \({}_3^6Li;{}_{13}^{27}Al,\)  hạt nhân nào bền vững hơn? Biết khối lượng hạt nhân \({}_3^6Li\)  là 6,0151u và khối lượng hạt nhân \({}_{13}^{27}Al\)   là 26,98146u … trong Đề kiểm tra 15 phút Chương 7 Vật lý 12. Tham khảo chi tiết đề và đáp án dưới đây

1. (5đ) Trong hai hạt nhân \({}_3^6Li;{}_{13}^{27}Al,\)  hạt nhân nào bền vững hơn? Biết khối lượng hạt nhân \({}_3^6Li\)  là 6,0151u và khối lượng hạt nhân \({}_{13}^{27}Al\)   là 26,98146u.

2. (5đ) Sau 1 năm, lượng hạt nhân ban đầu của một chất đồng vị phóng xạ giảm 3 lần. Nó sẽ giảm bao nhiêu lần sau 3 năm?


1. Ta có năng lượng liên kết riêng của nhóm là

\(\begin{array}{l}\dfrac{{\Delta {{\rm{W}}_{Al}}}}{{{A_{Al}}}} = \dfrac{{(13{m_p} + 14{m_n} – {m_{Al}}){c^2}}}{{{A_{Al}}}} \\= \dfrac{{(13.1,0073 + 14.1,0087 – 26,98146)u{c^2}}}{{27}}\\ = \dfrac{{0,23524.931,5}}{{27}} = 8,1\,MeV/nuclon\end{array}\)

Năng lượng liên kết của liti là

Advertisements (Quảng cáo)

\(\begin{array}{l}\dfrac{{\Delta {{\rm{W}}_{Li}}}}{{{A_{Li}}}} = \dfrac{{(3{m_p} + 3{m_n} – {m_{Li}}}}{{{A_{Li}}}}\\ = \dfrac{{(3.1,0073 + 3.1,0087 – 6,0151)u{c^2}}}{6}\\ = 5,1\,MeV/nuclon\end{array}\)

Vậy hạt nhân nguyên tử nhôm bền vững hơn.

2.  Khối lượng hạt nhân chất phóng xạ còn lại sau 1 năm là

\({m_1} = {m_0}.{e^{ – \lambda t}}\)

Advertisements (Quảng cáo)

Khối lượng hạt nhân chất phóng xạ còn lại sau 3 năm là

\({m_2} = {m_0}{e^{ – 3\lambda t}} = {m_0}{({e^{ – \lambda t}})^3}\)

Theo đề bài: \(\dfrac{{{m_1}}}{{{m_0}}} = \dfrac{1}{3} \Rightarrow {e^{ – \lambda t}} = \dfrac{1}{3}.\)

Do đó ta có: \(\dfrac{{{m_2}}}{{{m_0}}} = {\left( {\dfrac{1}{3}} \right)^3} = \dfrac{1}{{27}}.\)

Advertisements (Quảng cáo)