Trang Chủ Lớp 12 Đề kiểm tra 15 phút lớp 12

Chia sẻ đề kiểm tra Vật lý 12 15 phút Chương 6: Tính công thoát electron của kim loại dùng làm catot?

CHIA SẺ
Một chùm bức xạ có bước sóng \(0,42\mu m\)  được chiếu vào catot của tế bào quang điện cho dòng điện bão hòa có cường độ 1,6mA. Khi UAK = 2,4V. Tính số electron bật ra khỏi catot trong 1 giây? … trong Chia sẻ đề kiểm tra Vật lý 12 15 phút Chương 6. Tham khảo chi tiết đề và đáp án dưới đây

Một chùm bức xạ có bước sóng \(0,42\mu m\)  được chiếu vào catot của tế bào quang điện cho dòng điện bão hòa có cường độ 1,6mA. Khi UAK = 2,4V.

a) (5đ) Tính công thoát electron của kim loại dùng làm catot.

b) (5đ) Tính số electron bật ra khỏi catot trong 1 giây.


\(\begin{array}{l}a)\,\dfrac{{hc}}{\lambda } = A + eU\\ \Rightarrow A = \dfrac{{hc}}{\lambda } – eU \\\;\;\;\;\;\;\;\;\;= \dfrac{{6,{{625.10}^{ – 34}}{{.3.10}^8}}}{{0,{{42.10}^{ – 6}}}} – 1,{6.10^{ – 19}}.2,4 \\ \;\;\;\;\;\;\;\;\;= 0,{86.10^{ – 19}}J\\b)\,n = \dfrac{1}{e} = \dfrac{{1,{{6.10}^{ – 3}}}}{{1,{{6.10}^{ – 19}}}} = {10^{16}}.\end{array}\)