Trang Chủ Lớp 12 Đề kiểm tra 15 phút lớp 12

Kiểm tra môn Vật lý 15 phút lớp 12 – Chương 5: Khi nói về ánh sáng đơn sắc phát biểu nào sau đây là sai?

Khi nói về ánh sáng đơn sắc phát biểu nào sau đây là sai?; Khi ánh sáng truyền từ môi trường trong suất này sang môi trường trong suốt khác thì điều gì xảy ra? … trong Kiểm tra môn Vật lý 15 phút lớp 12 – Chương 5. Tham khảo chi tiết đề và đáp án dưới đây

Đề số 1:

(Mỗi câu 1đ)

1. Chọn phát biểu đúng khi nói về hiện tượng tán sắc ánh sáng.

A.Tán sắc ánh sáng là hiện tượng chùm sáng trắng khi đi qua lăng kính bị tách ra thành nhiều chùm sáng có màu sắc khác nhau.

B.Quang phổ của ánh sáng có bảy màu là: đỏ, da cam, vàng, lục, lam, chàm, tím.

C.Khi bị tán sắc qua lăng kính, tia đỏ bị lệch nhiều nhất, tia tím bị lệch ít nhất.

D.Khi bị tán sắc qua lăng kính, tia màu đỏ bị lệch nhiều hơn tia màu lục.

2. Khi ánh sáng truyền từ môi trường trong suất này sang môi trường trong suốt khác thì

A.cả bước sóng và chu kì đều không đổi.

B.bước sóng không đổi nhưng chu kì thay đổi.

C.bước sóng thay đổi nhưng chu kì không đổi.

D.cả bước sóng và chu kì thay đổi.

3. Khi nói về ánh sáng đơn sắc phát biểu nào sau đây là sai?

A.Có một bước sóng xác định.

B.Không bị tán sắc khi đi qua lăng kính.

C.Bị khúc xạ khi đi qua lăng kính.

D.Có tốc độ không đổi khi truyền từ môi trường này sang môi trường khác.

4. Trong một thí nghiệm về giao thoa ánh sáng, tại điểm M có vân sáng khi hiệu số pha của hai sóng ánh sáng từ hai nguồn kết hợp đến M bằng

Advertisements (Quảng cáo)

A.số lẻ lần \(\dfrac{\pi }{2}.\)

B.số chẵn lần \(\dfrac{\pi }{2}.\)

C.số lẻ lần \(\pi \)

D.số chẵn lần \(\pi .\)

5. Một tia sáng đơn sắc có tần số 4,5.1014Hz. Bước sóng của nó trong một chất lỏng là \(0,560\mu m.\)  Tốc độ ánh sáng trong chất lỏng đó là:

\(\begin{array}{l}A{.3.10^8}\,m/s\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,B.1,{50.10^8}\,m/s\\C.2,{52.10^8}\,m/s\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,D.1,{26.10^7}\,m/s\end{array}\)

6. Công thức nào dưới đây dùng để xác định vị trí vân sáng trong hiện tượng giao thoa?

\(\begin{array}{l}A.x = \dfrac{D}{k}\lambda a\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,B.x = \dfrac{D}{a}k\lambda \\C.x = \dfrac{D}{{2a}}k\lambda \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,D.x = 2\lambda a.\dfrac{D}{k}\end{array}\)

7. Khoảng cách giữa hai khe S1 và S2 trong thí nghiệm giao thoa Y-âng bằng 1,2mm. Khoảng cách từ màn ảnh đến hai khe là 3m. Khoảng cách giữa hai vân sáng liên tiếp trên màn bằng 1,5mm. Bước sóng của ánh sáng là:

\(\begin{array}{l}A.0,4\mu m\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,B.0,5\mu m\\C.0,6\mu m\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,D.0,65\mu m\end{array}\)

8. Khoảng cách giữa hai vân sáng liên tiếp trong thí nghiệm giao thoa Y-âng bằng 1,2mm. Vân sáng bậc ba cách vân sáng trung tâm một khoảng là

Advertisements (Quảng cáo)

A.2,4mm                     B.3,6mm

C.4mm                                    D.4,8mm

9. Trong một thí nghiệm Y-âng, hai khe hẹp cách nhau 1mm và cách màn quan sát 1,2m. Bước sóng của ánh sáng là \(0,56\mu m.\)  Khoảng cách giữa hai vân sáng liên tiếp là:

A.0,672mm                 B.0,762mm

C.0,560mm                 D,2,142mm

1.0: Trong thí nghiệm về giao thoa ánh sáng với hai khe Y-âng dùng ánh sáng đơn sắc, khoảng cách giữa hai khe là a = 1mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là D=4m, khoảng cách giữa vân sáng bậc 3 và vân tối thứ 7 ở cùng một phía với vân trung tâm là 7mm. Bước sóng của ánh sáng có giá trị là

\(\begin{array}{l}A.0,7\mu m\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,B.0,6\mu m\\C.0,5\mu m\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,D.0,2\mu m\end{array}\)


Đáp án

1

2

3

4

5

A

C

D

A

C

6

7

8

9

10

B

C

B

A

C

Giải chi tiết

1. A

2. C

3. D

4. A

5. C

\(v = \lambda f = 0,{560.10^{ – 6}}.4,{5.10^{14}} = 2,{52.10^8}m/s\)

6. B

7. C

\(\lambda  = \dfrac{{ia}}{D} = \dfrac{{1,{{5.10}^{ – 3}}.1,{{2.10}^{ – 3}}}}{3} = 0,6\mu m.\)

8. B

\({x_3} = ki = 3.1,2 = 3,6mm\)

9. A

1.0: C

\(i = \dfrac{{{{7.10}^{ – 3}}}}{{6,5 – 3}} = 2mm,\)

\(\lambda  = \dfrac{{ia}}{D} = \dfrac{{{{2.10}^{ – 3}}{{.1.10}^{ – 3}}}}{4} = 0,5\mu m\)

Advertisements (Quảng cáo)