Trang Chủ Lớp 12 Đề kiểm tra 15 phút lớp 12

Đề kiểm tra 15 phút Chương 8 Vật lý 12: Mỗi năm khối lượng Mặt Trời bị giảm đi một lượng là bao nhiêu và bằng bao nhiêu phần khối lượng của chính nó?

CHIA SẺ

Công suất bức xạ toàn phần của Mặt Trời là P = 3,9.1026W. Mỗi năm khối lượng Mặt Trời bị giảm đi một lượng là bao nhiêu và bằng bao nhiêu phần khối lượng của chính nó? … trong Đề kiểm tra 15 phút Chương 8 Vật lý 12. Tham khảo chi tiết đề và đáp án dưới đây

1. (5đ) Một photon có bước sóng 4,14.10-13m biến thành một cặp electron – pozitron có động năng như nhau. Tính động năng của mỗi hạt theo đơn vị MeV.

2. (5đ) Công suất bức xạ toàn phần của Mặt Trời là P = 3,9.1026W. Mỗi năm khối lượng Mặt Trời bị giảm đi một lượng là bao nhiêu và bằng bao nhiêu phần khối lượng của chính nó?


1.  Năng lượng của photon: \(\varepsilon  = \dfrac{{hc}}{\lambda } = 4,{8.10^{ – 13}}J.\)

Theo định luật bảo toàn năng lượng: \(\varepsilon  = 2{m_0}{c^2} + 2{W_d},\)  với m0c2 là năng lượng nghỉ và Wđ là động năng của hạt (2 hạt có cùng khối lượng)

\({m_0} = 9,{1.10^{ – 31}}kg;\,c = {3.10^8}m/s\)

Từ đó ta tìm được: \({{\rm{W}}_d} = 1,{58.10^{ – 13}}J = 1\,MeV.\)

2. Áp dụng hệ thức Anh-xtanh \(E = \Delta m{c^2},\)  với \(E = Pt = 365.24.3600\,s\). Từ đó tìm được \(\Delta m = 1,{37.10^{17}}kg/\text{năm}.\)  Phần khối lượng mặt trời bị giảm đi mỗi năm là \(\dfrac{{\Delta m}}{M},M\)  là khối lượng mặt trời, \(M=1,99.{10^{30}}\,kg.\)

Từ đó ta có: \(\dfrac{{\Delta m}}{M} \approx 6,{88.10^{ – 14}}\)  (tỉ lệ này nhỏ, không đáng kể).