Trang Chủ Lớp 12 Đề kiểm tra 15 phút lớp 12

Đề kiểm tra 15 phút môn Lý lớp 12 Chương 8: Tính khoảng cách từ Trái Đất tới quaza?

CHIA SẺ
Độ dịch chuyển về phía đỏ của bức xạ \(\lambda  = {10^{ – 10}}m\)  do một quaza phát ra là 10-11m. Tính khoảng cách từ Trái Đất tới quaza … trong Đề kiểm tra 15 phút môn Lý lớp 12 Chương 8. Tham khảo chi tiết đề và đáp án dưới đây

1. (5đ) Độ dịch chuyển về phía đỏ của bức xạ \(\lambda  = {10^{ – 10}}m\)  do một quaza phát ra là 10-11m. Tính khoảng cách từ Trái Đất tới quaza.

2. (5đ) Một thiên hà cách chúng ta hai trăm nghìn năm ánh sáng. Tính tốc độ lùi xa của thiên hà đó.


1. Ta có: \(\dfrac{{\Delta \lambda }}{\lambda } = \dfrac{v}{c}\)

\(\Rightarrow v = \dfrac{{\Delta \lambda }}{\lambda }.c = \dfrac{{{{10}^{ – 11}}}}{{{{10}^{ – 10}}}}{.3.10^8}.\)

V=3.107m/s. Tốc độ chuyển động của quaza là 3.107 m/s.

Theo định luật Hớp-bơn v=Hd:

\( \Rightarrow d = \dfrac{v}{H} = \dfrac{{{{3.10}^7}}}{{1,{{7.10}^{ – 2}}}}\)

D=1,764.109 (năm ánh sáng)

Quaza cách Trái Đất 1764 triệu năm ánh sáng hay 16,69.1021 km.

2. Áp dụng công thức v=Hd.

Trong đó

H là hằng số Hớp-bơn,

H=1,7.10-2 m/s.năm ánh sáng

1 năm ánh sáng =9,46.1012km; d=200000 năm ánh sáng.

Tính toán ta được: v = 3400 m/s.