SBT Toán 8

Trang Chủ Sách bài tập lớp 8 SBT Toán 8
Bài 29, 30, 31 trang 90 SBT Toán 8 tập 2: Chứng minh rằng tam giác PQR đồng dạng với tam giác ABC
Bài 29, 30, 31 trang 90 SBT Toán 8 tập 2: Chứng minh rằng tam giác PQR đồng dạng với tam giác ABC
Bài 5 Trường hợp đồng dạng thứ nhất (c.c.c) SBT Toán lớp 8 tập 2. Giải bài 29, 30, 31 trang 90 Sách bài tập Toán 8 tập 2. Câu 29: Hai tam giác mà các cạnh có độ dài...
Bài 25, 26, 27 trang 89, 90 SBT Toán 8 tập 2: Tính các cạnh còn lại của tam giác A’B’C’
Bài 25, 26, 27 trang 89, 90 SBT Toán 8 tập 2: Tính các cạnh còn lại của tam giác A’B’C’
Bài 4 Khái niệm hai tam giác đồng dạng SBT Toán lớp 8 tập 2. Giải bài 25, 26, 27 trang 89, 90 Sách bài tập Toán 8 tập 2. Câu 25: Chứng minh rằng tỉ số chu vi của...
Bài 21, 22, 23 trang 88 SBT Toán 8 tập 2: Tính độ dài các đoạn thẳng BD, DC và DE.
Bài 21, 22, 23 trang 88 SBT Toán 8 tập 2: Tính độ dài các đoạn thẳng BD, DC và DE.
Bài 3 Tính chất đường phân giác của tam giác SBT Toán lớp 8 tập 2. Giải bài 21, 22, 23 trang 88 Sách bài tập Toán 8 tập 2. Câu 21: Tính độ dài các đoạn thẳng BD, DC...
Bài 17, 18, 19, 20 trang 87 SBT Toán 8 tập 2: Tính độ dài đoạn thẳng DB và DC
Bài 17, 18, 19, 20 trang 87 SBT Toán 8 tập 2: Tính độ dài đoạn thẳng DB và DC
Bài 3 Tính chất đường phân giác của tam giác SBT Toán lớp 8 tập 2. Giải bài 17, 18, 19, 20 trang 87 Sách bài tập Toán 8 tập 2. Câu 17: Tính độ dài đoạn thẳng DB và...
Bài 14, 15, 16 trang 85, 86 SBT Toán lớp 8 tập 2: Hình thang ABCD…Chứng minh rằng: OM = ON 
Bài 14, 15, 16 trang 85, 86 SBT Toán lớp 8 tập 2: Hình thang ABCD…Chứng minh rằng: OM = ON 
Bài 2 Định lí đảo và hệ quả của định lí Ta-lét Sách bài tập Toán 8 tập 2. Giải bài 14, 15, 16 trang 85, 86 Sách bài tập Toán 8 tập 2. Câu 14: Hình thang ABCD...
Bài 10, 11, 12, 13 trang 84, 85 SBT Toán 8 tập 2: Hình thang cân ABCD (AB // CD) …Tính độ dài đoạn thẳng MN và đáy nhỏ AB
Bài 10, 11, 12, 13 trang 84, 85 SBT Toán 8 tập 2: Hình thang cân ABCD (AB // CD) …Tính độ dài đoạn thẳng MN và đáy nhỏ...
Bài 2 Định lí đảo và hệ quả của định lí Ta-lét Sách bài tập Toán 8 tập 2. Giải bài 10, 11, 12, 13 trang 84, 85 Sách bài tập Toán 8 tập 2. Câu 10: Cho hình...
Bài 6, 7, 8, 9 trang 84 SBT Toán 8 tập 2: Tính theo a độ dài của các đoạn thẳng DM và EN.
Bài 6, 7, 8, 9 trang 84 SBT Toán 8 tập 2: Tính theo a độ dài của các đoạn thẳng DM và EN.
Bài 2 Định lí đảo và hệ quả của định lí Ta-lét Sách bài tập Toán 8 tập 2. Giải bài 6, 7, 8, 9 trang 84 Sách bài tập Toán 8 tập 2. Câu 6: Tính theo a...
Bài 1, 2, 3, 4 trang 82, 83 SBT Toán 8 tập 2: Tính tỉ số của hai đoạn thẳng AB và A’B’
Bài 1, 2, 3, 4 trang 82, 83 SBT Toán 8 tập 2: Tính tỉ số của hai đoạn thẳng AB và A’B’
Bài 1 Định lí Ta-lét trong tam giác Sách bài tập Toán 8 tập 2. Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 82, 83 Sách bài tập Toán 8 tập 2. Câu 1: Viết tỉ số của các cặp...
Bài 83, 84, 85, 86 trang 62 SBT Toán 8 tập 2: Giải phương trình: a. \({{5{x^2} – 3x} \over 5} + {{3x + 1} \over 4} < {{x\left( {2x + 1} \right)} \over 2} - {3 \over 2}\)
Bài 83, 84, 85, 86 trang 62 SBT Toán 8 tập 2: Giải phương trình: a. ({{5{x^2} – 3x} over 5} + {{3x + 1} over 4} < {{xleft(...
Bài Ôn tập chương IV - Bất phương trình bậc nhất một ẩn SBT Toán lớp 8 tập 2. Giải bài 83, 84, 85, 86 trang 62 Sách bài tập Toán 8 tập 2. Câu 83: Giải phương trình... Câu 83: Giải...
Bài 79, 80, 81, 82 trang 61, 62 SBT Toán lớp 8 tập 2: Chứng tỏ diện tích hình vuông cạnh 10m không nhỏ hơn diện tích hình chữ nhật có cùng chu vi
Bài 79, 80, 81, 82 trang 61, 62 SBT Toán lớp 8 tập 2: Chứng tỏ diện tích hình vuông cạnh 10m không nhỏ hơn diện tích hình chữ...
Bài Ôn tập chương IV - Bất phương trình bậc nhất một ẩn SBT Toán lớp 8 tập 2. Giải bài 79, 80, 81, 82 trang 61, 62 Sách bài tập Toán 8 tập 2. Câu 79: Với số m...