SBT Toán 8

Trang Chủ Sách bài tập lớp 8 SBT Toán 8
Bài 26, 27, 28 trang 138 SBT Toán lớp 8 tập 2: Một lăng trụ đứng, đáy là tam giác thì lăng trụ đó có …mặt, cạnh, đỉnh?
Bài 26, 27, 28 trang 138 SBT Toán lớp 8 tập 2: Một lăng trụ đứng, đáy là tam giác thì lăng trụ đó có …mặt, cạnh, đỉnh?
Bài 4 Lăng trụ đứng SBT Toán lớp 8 tập 2. Giải bài 26, 27, 28 trang 138 Sách bài tập Toán 8 tập 2. Câu 26: Trong các hình sau đây (h.118), hình vẽ nào biểu diễn một lăng...
Bài 32, 33, 34, 35 trang 140, 141 SBT Toán 8 tập 2: Viết các công thức liên hệ giữa n, m, d, c
Bài 32, 33, 34, 35 trang 140, 141 SBT Toán 8 tập 2: Viết các công thức liên hệ giữa n, m, d, c
Bài 5 Diện tích xung quanh của lăng trụ đứng SBT Toán lớp 8 tập 2. Giải bài 32, 33, 34, 35 trang 140, 141 Sách bài tập Toán 8 tập 2. Câu 32: Quan sát các hình lăng trụ...
Bài 48, 49, 50, 51 trang 146, 147 Sách BT Toán lớp 8 tập 2: Một nhà kho có dạng một lăng trụ đứng như hình 139…Thể tích nhà kho ?
Bài 48, 49, 50, 51 trang 146, 147 Sách BT Toán lớp 8 tập 2: Một nhà kho có dạng một lăng trụ đứng như hình 139…Thể tích nhà...
Bài 6 Thể tích của lăng trụ đứng SBT Toán lớp 8 tập 2. Giải bài 48, 49, 50, 51 trang 146, 147 Sách bài tập Toán 8 tập 2. Câu 48: Lăng trụ đứng có kích thước như ở...
Bài 44, 45, 46, 47 trang 145 SBT Toán 8 tập 2: Tính thể tích phần không gian của ngôi nhà có dạng một lăng trụ đứng
Bài 44, 45, 46, 47 trang 145 SBT Toán 8 tập 2: Tính thể tích phần không gian của ngôi nhà có dạng một lăng trụ đứng
Bài 6 Thể tích của lăng trụ đứng SBT Toán lớp 8 tập 2. Giải bài 44, 45, 46, 47 trang 145 Sách bài tập Toán 8 tập 2. Câu 44: Thể tích hình lăng trụ đứng theo các kích...
Bài 66, 67, 68, 69 trang 152 SBT Toán lớp 8 tập 2: Tính thể tích hình chóp tứ giác đều O.ABCD
Bài 66, 67, 68, 69 trang 152 SBT Toán lớp 8 tập 2: Tính thể tích hình chóp tứ giác đều O.ABCD
Bài 9 Thể tích hình chóp đều SBT Toán lớp 8 tập 2. Giải bài 66, 67, 68, 69 trang 152 Sách bài tập Toán 8 tập 2. Câu 66: Thể tích hình chóp đều cho theo các kích thước...
Bài 62, 63, 64, 65 trang 150, 151 SBT Toán 8 tập 2: Tính thể tích của lều hình 147
Bài 62, 63, 64, 65 trang 150, 151 SBT Toán 8 tập 2: Tính thể tích của lều hình 147
Bài 9 Thể tích hình chóp đều SBT Toán lớp 8 tập 2. Giải bài 62, 63, 64, 65 trang 150, 151 Sách bài tập Toán 8 tập 2. Câu 62: Một hình chóp tứ giác đều và một lăng...
Bài 73, 74, 75, 76 trang 153, 154 SBT Toán 8 tập 2: Tính thể tích của bồn hình 157
Bài 73, 74, 75, 76 trang 153, 154 SBT Toán 8 tập 2: Tính thể tích của bồn hình 157
Bài Ôn tập chương IV - Hình lăng trụ đứng hình chóp đều SBT Toán lớp 8 tập 2. Giải bài 73, 74, 75, 76 trang 153, 154 Sách bài tập Toán 8 tập 2.  Câu 73: Xét hình lập...
Bài 39, 40, 41, 42 trang 93, 94 SBT Toán 8 tập 2: Hình thang ABCD (AB // CD) có AB = 2,5cm, AD = 3,5cm, BD = 5cm…Tính độ dài các cạnh BC, CD
Bài 39, 40, 41, 42 trang 93, 94 SBT Toán 8 tập 2: Hình thang ABCD (AB // CD) có AB = 2,5cm, AD = 3,5cm, BD = 5cm…Tính...
Bài 7 Trường hợp đồng dạng thứ ba (g.c.g) SBT Toán lớp 8 tập 2. Giải bài 39, 40, 41, 42 trang 93, 94 Sách bài tập Toán 8 tập 2. Câu 39: Chứng minh hai tam giác ADE và...
Bài 35, 36, 37 trang 92 Sách BT Toán lớp 8 tập 2: Dựng tam giác đồng dạng với tam giác ABC theo tỉ số đồng dạng
Bài 35, 36, 37 trang 92 Sách BT Toán lớp 8 tập 2: Dựng tam giác đồng dạng với tam giác ABC theo tỉ số đồng dạng
Bài 6 Trường hợp đồng dạng thứ hai (c.g.c) SBT Toán lớp 8 tập 2. Giải bài 35, 36, 37 trang 92 Sách bài tập Toán 8 tập 2. Câu 35: Tính độ dài đoạn thẳng MN... Câu 35: Cho tam giác...
Bài 32, 33, 34 trang 91 SBT Toán 8 tập 2: Cho tam giác ABC và một điểm O nằm trong tam giác…Tính chu vi của tam giác PQR
Bài 32, 33, 34 trang 91 SBT Toán 8 tập 2: Cho tam giác ABC và một điểm O nằm trong tam giác…Tính chu vi của tam giác PQR
Bài 5 Trường hợp đồng dạng thứ nhất (c.c.c) SBT Toán lớp 8 tập 2. Giải bài 32, 33, 34 trang 91 Sách bài tập Toán 8 tập 2. Câu 32: Tam giác ABC có ba góc nhọn và có...