Trang Chủ Sách bài tập lớp 8 SBT Toán 8

Bài 26, 27, 28 trang 138 SBT Toán lớp 8 tập 2: Một lăng trụ đứng, đáy là tam giác thì lăng trụ đó có …mặt, cạnh, đỉnh?

Bài 4 Lăng trụ đứng SBT Toán lớp 8 tập 2. Giải bài 26, 27, 28 trang 138 Sách bài tập Toán 8 tập 2. Câu 26: Trong các hình sau đây (h.118), hình vẽ nào biểu diễn một lăng trụ đứng ?…

Câu 26: Trong các hình sau đây (h.118), hình vẽ nào biểu diễn một lăng trụ đứng ?

(hình 118 trang 138 sbt)

Hình số (3), (4), (5) là hình lăng trụ đứng.


Câu 27: Một lăng trụ đứng, đáy là tam giác thì lăng trụ đó có:

A. 6 mặt, 9 cạnh, 5 đỉnh

Advertisements (Quảng cáo)

B. 5 mặt, 9 cạnh, 6 đỉnh

C. 6 mặt, 5 cạnh, 9 đỉnh

D. 5 mặt, 6 cạnh, 9 đỉnh.

Ý nào ở trên là đúng ?

Advertisements (Quảng cáo)

Một lăng trụ đứng đáy là một tam giác thì lăng trụ đó có 5 mặt, 9 cạnh, 6 đỉnh.

Vậy chọn đáp án B.


Câu 28: Hãy cho biết :

a. Một lăng trụ đứng có sáu mặt thì đáy của lăng trụ đó là hình gì ?

b. Một lăng trụ đứng có tám mặt thì đáy của lăng trụ đó là hình gì ?

a. Một lăng trụ đứng có 6 mặt thì đáy là một tứ giác.

b. Một lăng trụ đứng có 8 mặt thì đáy của lăng trụ đó là một lục giác.

Advertisements (Quảng cáo)