Trang Chủ Sách bài tập lớp 8 SBT Toán 8

Bài 37, 38, 39 trang 55 SBT Toán 8 tập 2: Hãy đưa ra ba nghiệm của bất phương trình

Bài 3 Bất phương trình một ẩn SBT Toán lớp 8 tập 1. Giải bài 37, 38, 39 trang 55 Sách bài tập Toán 8 tập 2. Câu 37: Với tập hợp A như trong bài tập 33, hãy cho biết số nào trong A là nghiệm của bất phương trình…

Câu 37: Với tập hợp A như trong bài tập 33, hãy cho biết số nào trong A là nghiệm của bất phương trình:

a. \(\left| {x – 2} \right| \le 3\)

b. \(\left| {x – 3} \right| > 5\)

a. Ta có:

\(\left| {x – 2} \right| \le 3 \Leftrightarrow  – 3 \le x – 2 \le 3 \Leftrightarrow  – 1 \le x \le 5\)

Các số trong tập A là nghiệm của bất phương trình là

-1; 0; 1; 2; 3; 4; 5

Advertisements (Quảng cáo)

b. Ta có:

\(\left| {x – 3} \right| > 5 \Rightarrow \left[ {\matrix{   {x – 3 > 5}  \cr   {x – 3 <  – 5}  \cr  }  \Rightarrow \left[ {\matrix{   {x > 8}  \cr   {x <  – 2}  \cr  } } \right.} \right.\)

Các giá trị của tập A là nghiệm của bất phương trình là:

10; 9; -3; -4; -5; -6; -7; -8; -9; -10


Câu 38: Hãy đưa ra ba nghiệm của bất phương trình:

Advertisements (Quảng cáo)

a. 5 > x

b. -4 < x

a. Các số 3; 2; 1 là nghiệm của bất phương trình.

b. Các số -3; -2; -1 là nghiệm của bất phương trình


Câu 39: Viết tập nghiệm của bất phương trình sau bằng kí hiệu tập hợp và biểu diễn tập nghiệm đó trên trục số:

a. 2 > x

b. -3 < x

a. \(\left\{ {x|x < 2} \right\}\)                                               b. \(\left\{ {x|x >  – 3} \right\}\)

Advertisements (Quảng cáo)