Trang Chủ Sách bài tập lớp 8 SBT Toán 8

Bài 31, 32, 33 trang 54 SBT Toán 8 tập 2: Biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình

CHIA SẺ
Bài 3 Bất phương trình một ẩn SBT Toán lớp 8 tập 2. Giải bài 31, 32, 33 trang 54 Sách bài tập Toán 8 tập 2. Câu 31: Kiểm tra xem các giá trị sau của x có là nghiệm của bất phương trình…

Câu 31: Kiểm tra xem các giá trị sau của x có là nghiệm của bất phương trình \({x^2} – 2x < 3x\) hay không:

a. x = 2

b. x = 1

c. x = -3

d. x = 4

Nghiệm của phương trình: x = 2; x= 1 .


Câu 32: Biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình sau trên trục số:

a. x > 5

b. x < -3

c. x ≥ 4

d. x ≤ -6

 


Câu 33: Cho tập A= {-10, -9, -8, -7, -6, -5, -4, …, 8, 9, 10}. Hãy cho biết giá trị nào của x trong tập A sẽ là nghiệm của bất phương trình:

a. \(\left| x \right| < 3\)

b. \(\left| x \right|\)> 8

c. \(\left| x \right|\)≤ 4

d. \(\left| x \right|\)≥ 7

a. Ta có:

\(\left| x \right| < 3 \Leftrightarrow  – 3 < x < 3\)

Các giá trị của tập A là nghiệm của bất phương trình là:

-2; -1; 0; 1; 2

b. Ta có:

\(\left| x \right| > 8 \Leftrightarrow x > 8\) hoặc \(x <  – 8\)

Các giá trị của tập A là nghiệm của bất phương trình là:

-10; -9; 9; 10

  c. Ta có:

\(\left| x \right| \le 4 \Leftrightarrow  – 4 \le x \le 4\)

Các giá trị của tập A là nghiệm của bất phương trình là:

-4; -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3; 4

d. Ta có:

\(\left| x \right| \ge 7 \Leftrightarrow x \ge 7\) hoặc \(x \le  – 7\)

Các giá trị của tập A là nghiệm của bất phương trình là:

-10; -9; -8; -7; 7; 8; 9; 10