Trang Chủ Sách bài tập lớp 8 SBT Toán 8

Bài 13, 14, 15, 16 trang 134, 135 SBT Toán 8 tập 2: Hai mặt phẳng nào cắt nhau theo đường thẳng FB ?

Bài 3 Thể tích hình hộp chữ nhật SBT Toán lớp 8 tập 2. Giải bài 13, 14, 15, 16 trang 134, 135 Sách bài tập Toán 8 tập 2. Câu 13: Hãy điền “có”, “không” vào chỗ trống…

Câu 13: Khi gấp và dán hình dưới đây (h.107), hình nào tạo thành hình lập phương ? Hãy điền “có”, “không” vào chỗ trống (…).

(hình 107 trang 134 sbt)

a. Có

b. Không

c. Không


Câu 14: Tìm số hình lập phương đơn vị (hình lập phương có cạnh là 1) ở các hình 108a và b.

 

Advertisements (Quảng cáo)

(hình 108 trang 135 sbt)

Hình 14a:

Số hình lập phương đơn vị là: 4 × 4 × 4 = 64 (hình)

Hình 14b:

Số hình lập phương đơn vị là: 5 × 6 × 12 = 360 (hình)


Câu 15

Advertisements (Quảng cáo)

Từ một đoạn dây thép ngắn hơn 1,5m, liệu người ta có thể tạo ra một cái khung hình lập phương có cạnh là 1dm được hay không ? (đoạn dây thép để nguyên, không cắt)

Mỗi hình lập phương có 12 cạnh, mỗi cạnh là 1dm. Vậy cần ít nhất 12dm hay 1,2m để tạo ra hình lập phương có cạnh là 1dm.

Vậy có thể tạo ra một hình lập phương có cạnh là 1dm được nếu đoạn dây đó dài 1,2m


Câu 16: Quan sát hình hộp chữ nhật (h.109) và trả lời các câu hỏi sau:

 

a. Ba đường thẳng nào cắt nhau tại điểm G ?

b. Hai mặt phẳng nào cắt nhau theo đường thẳng FB ?

c. Mặt phẳng (EFBA) và mặt phẳng (FGCB) cắt nhau theo đường thẳng nào ?

(hình 109 trang 135 sbt)

a. Ba đường thẳng CG, HG, FG cắt nhau tại G.

b. Mặt phẳng (ABFE) và mặt phẳng (BCGF) cắt nhau theo đường thẳng BF.

c. Mặt phẳng (EFBA) và mặt phẳng (FGCB) cắt nhau theo đường thẳng BF.

Advertisements (Quảng cáo)