Trang Chủ Sách bài tập lớp 8 SBT Toán 8

Bài 6, 7, 8, 9 trang 133 SBT Toán 8 tập 2: Các cặp mặt phẳng nào song song với nhau ?

CHIA SẺ

Bài 2 hình hộp chữ nhật (tiếp) SBT Toán lớp 8 tập 2. Giải bài 6, 7, 8, 9 trang 133 Sách bài tập Toán 8 tập 2. Câu 6: Chọn kết quả đúng trong các phát biểu dưới đây…

Câu 6: Chọn kết quả đúng trong các phát biểu dưới đây:

Hình hộp chữ nhật (h. 101) có số cặp mặt song song là:

A. 2

B. 3

C. 4

D. 6

Hình hộp chữ nhật có ba mặt phẳng song song.

Vậy chọn đáp án  B.


Câu 7: Tìm trên hình hộp chữ nhật ABCD.A1B1C1D1 (h.101) một ví dụ cụ thể để chứng tỏ các mệnh đề sau đây là sai:

a. Nếu một đường thẳng cắt một trong hai đường thẳng song song thì cũng cắt đường thẳng kia.

- Quảng cáo -

b. Hai đường thẳng song song khi chúng không có điểm chung.

 

(hình 101 trang 133 sbt)

a. Ta có: AD // BC, đường thẳng AD1 cắt AD nhưng nó không cắt BC.

Vậy mệnh đề a sai.

b. Hai đường thẳng AA1 và BC không có điểm chung nhưng chúng không song song

Vậy mệnh đề b sai.


Câu 8: Quan sát hình hộp chữ nhật (h.102).

- Quảng cáo -

a. Các cặp mặt phẳng nào song song với nhau ?

b. Các điểm D, H, G và C có cùng thuộc một mặt phẳng hay không ?

c. Các điểm D, H, G và F có cùng thuộc một mặt phẳng hay không ?

d. Câu hỏi tương tự câu b, c đối với các điểm A, B, G và H.

 

(hình 102 trang 133 sbt)

a. Các cặp mặt phẳng song song với nhau:

mp(EFGH) và mp(ABCG)

mp(ABFE) và mp(CDHG)

mp(ADHE) và mp(BCGF)

b. Các điểm D, H, G và C cùng thuộc mặt phẳng (CDHG)

c. Các điểm D, H, G và F không cùng thuộc một mặt phẳng

d. Các điểm A, B, G và H cùng thuộc mp(ABGH)


Câu 9: Tìm diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật theo các kích thước cho ở hình 103.

(hình 103 trang 133 sbt)

Diện tích xung quanh:

\(\left( {6 + 4} \right).2.3 = 60(c{m^2})\)

Diện tích mặt đáy:

6.4 = 24 (cm2)

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật :

60 + 24.2 = 108 (cm2)