Trang Chủ Sách bài tập lớp 8 SBT Toán 8

Bài 1, 2, 3 trang 131, 132 SBT Toán 8 tập 2: Gọi tên các mặt phẳng chứa đường thẳng PR

Bài 1 Hình hộp chữ nhật SBT Toán lớp 8 tập 2. Giải bài 1, 2, 3 trang 131, 132 Sách bài tập Toán 8 tập 2. Câu 1: Điền thêm vào chỗ trống…

Câu 1: Điền thêm vào chỗ trống (…)

a, Tên gọi của hình 97 …

b, Hình này có … cạnh

c, Hình này có … mặt

d, Hình này có … đỉnh.

a. Tên gọi của hình vẽ: Hình hộp chữ nhật ABCD.

b. Hình này có 12 cạnh

c. Hình này có 6 mặt

d. Hình này có 8 đỉnh.

Advertisements (Quảng cáo)


Câu 2: Xem hình 98.

 

 Hãy

a. Gọi tên các mặt phẳng chứa đường thẳng PR

b. Gọi tên mặt phẳng chứa đường thẳng PR nhưng chưa thấy rõ trên hình vẽ.

c. Gọi tên mặt phẳng cùng chứa các đường thẳng PQ và MV

Advertisements (Quảng cáo)

a. Các mặt phẳng chứa đường thẳng PR là mp(PQRS) và mp(PRVT)

b. Mặt phẳng chứa đường thẳng PR nhưng chưa thấy rõ trên hình vẽ là mp (PRVT)

c. Các mặt phẳng cùng chứa đường thẳng PQ là mp(PQRS) và mp (PQUT)

Các mặt phẳng cùng chứa đường thẳng MV là mp (MVTU) và mp (MVRS).


Câu 3: \(ABCD.{A_1}{B_1}{C_1}{D_1}\) là một hình hộp chữ nhật (h. 99)

a. Nếu O là trung điểm của đoạn \({A_1}B\) thì O có là

điểm thuộc đoạn \(A{B_1}\) hay không ?

b. K là điểm thuộc cạnh BC, liệu K có thể là

điểm thuộc cạnh \(D{D_1}\) hay không ?

a. Vì các mặt phẳng của hình hộp chữ nhật là hình chữ nhật nên mp (ABB1A1) là một hình chữ nhật.

Trong hình chữ nhật ABB1A1, A1B là một đường chéo và O là trung điểm của đường chéo đó nên O cũng là trung điểm của đường chéo còn lại.

Vậy O thuộc đoạn  AB1

b. Vì DD1 chứa trong mp (DCC1D1) mà K không thuộc mp (DCC1D1) nên điểm K không thuộc đoạn AB1.

Advertisements (Quảng cáo)