Trang Chủ Lớp 5 Đề thi học kì 1 lớp 5 Đề thi học kì 1 lớp 5 môn Toán năm 2015 có...

Đề thi học kì 1 lớp 5 môn Toán năm 2015 có đáp án trường Tiểu học Trung Hòa 1

CHIA SẺ

Tham khảo Đề thi học kì 1 lớp 5 môn Toán năm 2015 có đáp án trường Tiểu học Trung Hòa 1 gồm 6 câu trắc nghiệm và 3 câu tự luận.

Trường TH Trung Hòa I

ĐỀ THI CUỐI  HỌC KÌ I

NĂM HỌC 2015 – 2016

Môn: TOÁN- KHỐI 5

Thời gian: 60 phút

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 đ)

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

1:  Trong các số thập phân dưới đây, chữ số 5 của số thập phân nào chỉ hàng  phần trăm:

A. 523,41              B. 432,15            
C.235,41          
D.423,51

Caâu 2:

a. Phân số nào là phân số thập phân:

PHAN SO THAP PHAN

Câu 3. Viết số thập phân có : không đơn vị , một phần nghìn .

A. 0,1      
B.0,01            
C.0,001            
D.0,0001

Câu 3. Số bé nhất trong các số thập phân dưới dây là:

A 3,445          
B.3,454               
C.3,455                  
D.3,444

Câu 4 :  Tỉ số phần trăm của hai số 40 và 25 là:

A. 62,5%          
B.160%               
C.16%                   
D.106%

Câu 5 :Kết quả của biểu thức  87,5 x 10 : 0,1 là :

A. 87,5         B.  875                
C.8750                  
D.7850.

Câu 6 : Số thập phân thích hợp điền vào chỗ chấm :  2kg235g = …………g  là:

A. 2,235g                 
B.223,5g            
C.2235g                  D.2325g

Quảng cáo

Quảng cáo

  B:  PHẦN TỰ LUẬN

Câu 1 : Đặt tính rồi tính:(4 điểm)

a) 325,75 + 493,13                                b)  142,43  –  34,38

c) 23,6 x 4,3                                          d)   50,5    :   2,5

Câu 2 : a) Tìm  (0,75 điểm)

5,4  =  17,8  – 0,25

Câu 3. (2,25đ)  Một sân trường hình chữ nhật có diện tích 800m2. Trên sân trường người ta trồng một bồn hoa hình tam giác có chiều cao 4,5 m, đáy 8m.

a/ Tính diện tích bồn hoa?

b/ Tính diện tích phần còn lại của sân trường?


Đáp án và hướng dẫn chấm đề thi học kì 1 lớp 5 môn Toán

PHẦN TRẮC NGHIỆM : Mỗi câu đúng đạt : 0,5 điểm .

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
B D C D C D

PHẦN II :

Câu 1: Đặt tính và tính đúng (4 đ) : Đặt tính và tính đúng mỗi phép tính được 1 điểm

  1. a) 818,88 b)108,05               c)101,48               d)20,2

Câu 2: (0,75điểm)

-Tính đúng giá trị của x = 3,25

Câu 3: (2,25điểm)

– Có câu trả lời và phép tính đúng khi tìm diện tích vườn hoa được 1 điểm

– Diện tích bồn hoa là: 4,5 x 8 = 36(m2)

– Có câu trả lời và phép tính đúng khi tìm diện tích phần còn lại của sân trường  được 1 điểm

– Diện tích phần còn lại của sân trường là:

800 – 36 = 764 (m2)

– Ghi đáp số đúng: 764 m2 được 0,25 điểm

Xem nhiều đề thi,đề kiểm tra cuối học kì 1 tại: https://dethikiemtra.com/lop-5/de-thi-hoc-ki-1-lop-5

Quảng cáo

CHIA SẺ