Trang Chủ Lớp 5 Đề thi học kì 1 lớp 5

Đề học kì 1 lớp 5 toán của TH Thạnh Phú 2 năm 2016 có đáp án

Tham khảo đề thi cuối học kì 1 Toán 5 của trường Tiểu học Thạnh Phú 2 năm 2016, được Dethikiemtra.com cập nhật chi tiết. Bên dưới còn có đáp án để các em đối chiếu sau khi làm xong.

TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠNH PHÚ 2

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I

 Năm học : 2016 – 2017

Môn: Toán 5

Thời gian: 40 phút

I. Phần trắc nghiệm: ( 5 ĐIỂM)

Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng:

1. 3/9/100 viết dưới dạng số thập phân là:

A. 3,900              
B.3,09                
C.3,9                           
D.3,90

2. Chữ số 8 trong số thập phân 76,815 có giá trị là:

A. 8/1000                  
B.8/100                
C.8/10                    
D.8

3. Số thích hợp để điền vào chỗ chấm trong 6m 5cm  =……..cm là :

A. 65                     B . 605                   
C.6500                
D.6500

4. Số bé nhất trong các số: 0,187; 0,170;  0,178;  1,087  là số nào?

  1. 0,187
    B.1,087               
    C.0,178              D.  0,170

5. Số bé nhất trong các số thập phân dưới đây là:

A. 3,445          
B.3,454               
C.3,455                  
D.3,444

II. B. Phần tự luận: ( 5 ĐIỂM)

Bài 1: Tìm x:

a. x   + 2/7  =   1/2                               b)  x  : 3/8   = 2/3

…………………………………….                       …………………………………….

Advertisements (Quảng cáo)

…………………………………….                       …………………………………….

Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

6km 23m = . . . . . . . . . . . . km                           4 tấn 25kg = . . . . . . . . . . kg

2m2 7dm2 = . . . . . . . . . . . . dm2                          69m 5cm  =  . . . . . . . . . . m

Bài 3: Đặt tính rồi tính:

a. 4,75 x 1,3                                                    b)   72,58 : 19

……….                                                      ………

……….                                                      ………. 

Bài 4:  Mua 12 quyển vở hết 18.000 đồng.  Hỏi mua 60 quyển vở như thế hết bao nhiêu tiền?

Bài giải

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Bài 5 ( 2đ): Có hai đội công nhân sửa đường. Đội thứ nhất sửa được 235,7 m đường. Đội thứ hai sửa được nhiều hơn đội thứ nhất 13,2 m đường. Hỏi cả hai đội sửa được bao nhiêu mét đường?

Advertisements (Quảng cáo)

Giải

……………………………………………..


ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN LỚP 5 CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠNH PHÚ 2

NĂM 2016

I. Phần trắc nghiệm : Mỗi câu 1 điểm

Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng :

1.B ;          2. C ;                    3. B ;                    4. D;         5D

II. Phần tự luận : Mỗi câu 1 điểm

Bài 1: a)   x  + 2/7 = 1/2

x          = 1/2  – 2/7  

x          =3/14

b) x  : 3/8  = 2/3

  x          = 2/3.3/8      

   x          = 6/24 = 1/4     

Bài 2:

6km 23m =  6,023km                         4 tấn 25kg =  4025 kg

2m2 7dm2 =  207 dm2                         69m 5cm   =  69,05 m

Bài 3:          a/ 6,175                                b/ 3,82

Bài 4:                                               

Bài giải

Giá tiền một quyển vở là :

18.000  :  12  =  1.500 ( đồng )

60 quyển vở mua hết số tiền là :

1.500  x  60   =  90.000 ( đồng )

Đáp số : 90.000 ( đồng )

Bài 5:

Bài giải

Số mét đường đội 2 sửa được là :

235,7  +  13,2 = 248,9(m)

Số mét đường cả hai đội sửa là

235,7  +248,9 = 484,6(m)

Đáp số : 484,6(m)

Advertisements (Quảng cáo)