Trang Chủ Lớp 5 Đề thi học kì 1 lớp 5

[Đề 27] Thi học kì 1 Toán lớp 5: Tổng hai số là 102,1. Tìm hai số đó biết nếu số thứ nhất gấp 5 lần số hạng thứ hai

CHIA SẺ
Đề số 27: 25 ô tô như nhau chở được 107 tấn hàng. Hỏi 15 ô tô như thế chở được bao nhiêu tấn hàng?

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

2. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

A. \(31,2:37 = 0,84\) (dư 12)

B. \(31,2:37 = 0,84\) (dư 1,2)

C. \(31,2:37 = 0,84\) (dư 0,12)

D. \(31,2:37 = 0,84\) (dư 0,012)

3. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

4. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Tìm \(x\) biết: \(x \times 14 + \dfrac{7}{{100}} = 1141,07\)

a) \(x = 81\)  ☐

b) \(x = 81,5\)  ☐

c) \(x = 815\)   ☐

5. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

25 ô tô như nhau chở được 107 tấn hàng. Hỏi 15 ô tô như thế chở được bao nhiêu tấn hàng?

A. 6,42 tấn

B. 64,2 tấn

C. 62,4 tấn

6. Tìm \(x\):

a) \(x \times 9,1 + x \times 1,9 = 26,4\)

b) \(x \times 9,9 + x:10 = 12,5\)

7. Tổng hai số là 102,1. Tìm hai số đó biết nếu số thứ nhất gấp 5 lần số hạng thứ hai giữ nguyên thì tổng mới bằng 329,3.

8. Một cửa hàng có 2007,8 tấn gạo. Ngày thứ nhất bán được \(\dfrac{1}{5}\)số gạo. Ngày thứ hai bán được  \(\dfrac{3}{8}\)số gạo còn lại.

Hỏi sau hai ngày bán cửa hàng còn lại bao nhiêu tấn gạo?


1. S;     Đ;      S;       Đ.

2. C (dư 0,12)

3. a) S; Đ                      b) Đ; S.

4. a) S;         b) Đ;        c) S.

5. B. 64,2 tấn

6.

a) \(x \times 9,1 + x \times 1,9 = 26,4\)

\(x \times \left( {9,1 + 1,9} \right) = 26,4\)

\(x \times 11 = 26,4\)

\(x = 26,4:11 = 2,4\)

b) \(x \times 9,9 + x:10 = 12,5\)

\(x \times 9,9 + x \times 0,1 = 12,5\)

\(x \times \left( {9,9 + 0,1} \right) = 12,5\)

\(x \times 10 = 12,5\)

\(x = 12,5:10 = 1,25\)

7. Số hạng thứ nhất gấp lên 5 lần. Số hạng thứ hai giữ nguyên thì tổng được thêm 4 làn số hạng thứ nhất (\(5 – 1 = 4\)).

Bốn lần số hạng thứ nhất là :

\(329,3 – 102,1 = 227,2\)

Số hạng thứ nhất là:

\(227,2:4 = 56,8\)

Số hạng thứ hai là:

\(102,1 – 56,8 = 45,3\)

          Đáp số: 56,8 và 45,3

8. Ngày thứ nhất bán được:

\(2007,8 \times \dfrac{1}{5} = 401,56\) (tấn)

Số gạo còn lại sau khi bán lần một:

\(2007,8 – 401,56 = 1606,24\) (tấn)

Ngày thứ hai bán được:

\(1606,24 \times \dfrac{3}{8} = 602,34\) (tấn)

Sau hai ngày bán cửa hàng còn lại là:

\(1606,24 – 602,34 = 1003,9\) (tấn)

               Đáp số: 1003,9 tấn.