Trang Chủ Lớp 5 Đề thi học kì 1 lớp 5

Đề kiểm tra cuối học kì 1 Toán lớp 5 [Đề 25]: Nối phép nhân với kết quả của phép nhân đó

Kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 5 – Đề số 25: Một xe máy trung bình mỗi giờ đi được 36,4km. Hỏi trong 3 giờ 15 phút ô tô đi được bao nhiêu ki-lô-mét?

1. Đúng chọn Đ, sai chọn S:

2. Nối phép nhân với kết quả của phép nhân đó:

3. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

\(57,48 \times 0,8594 + 42,52 \times 0,894\)

A. 8,594                B.85,94              C.859,4

4. Đúng chọn Đ, sai chọn S:

Một xe máy trung bình mỗi giờ đi được 36,4km. Hỏi trong 3 giờ 15 phút ô tô đi được bao nhiêu ki-lô-mét?

a) 3 giờ 15 phút = 3,15 giờ

\(36,4 \times 3,15 = 114,66\) (km)  ☐

b) 3 giờ 15 phút = 3,25 giờ

\(36,4 \times 3,25 = 118,3\) (km)  ☐

5. Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) \(2 \times 24,36 \times 0,5=\)

b) \(4 \times 42,8 \times 0,25=\)

c) \(0,125 \times 9,6 \times 8=\)

6. Tìm \(x\)?

a) \(x \times 2,8 + x \times 5,2 = 48\)

b) \(x \times 12,6 – x \times 5,6 = 42\)

c) \(x \times 12,25 – x + x \times 2,75 = 1050\)

7. Một vườn cây hình bình hành có chiều cao là 16,4m, độ dài đáy gấp rưỡi chiều cao.

a) Tính diện tích vườn đó.

Advertisements (Quảng cáo)

b) Người ta chia mảnh vườn thành 2 khu: khu trồng cây ăn quả có diện tích lớn hơn khu trồng rau xanh là  \(13,44{m^2}\). Tính diện tích mỗi khu.


1. a) S;        b) Đ;         c) Đ;       d) S.

2.

3. B. 85,94

4. a) S;           b) Đ.

5.

a) \(2 \times 24,36 \times 0,5\)

\( = 0,5 \times 2 \times 24,36\)

\( = 1 \times 24,36 = 24,26\)

b) \(4 \times 42,8 \times 0,25\)

\( = 0,25 \times 4 \times 42,8\)

\( = 1 \times 42,8 = 42,8\)

c) \(0,125 \times 9,6 \times 8\)

Advertisements (Quảng cáo)

\( = 8 \times 0,125 \times 9,6\)

\( = 1 \times 9,6 = 9,6\)

6.

a) \(x \times 2,8 + x \times 5,2 = 48\)

\(x \times \left( {2,8 + 5,2} \right) = 48\)

\(x \times 8 = 48\)

\(x = 48:8\)

\(x = 6\)

b) \(x \times 12,6 – x \times 5,6 = 42\)

\(x \times \left( {12,6 – 56} \right) = 42\)

\(x \times 7 = 42\)

\(x = 42:7\)

\(x = 6\)

c) \(x \times 12,25 – x + x \times 2,75 = 1050\)

\(x \times \left( {12,25 – 1 + 2,75} \right) = 1050\)

\(x \times 14 = 1050\)

\(x = 1050:14\)

\(x = 75.\)

7. Đáy gấp rưỡi chiều cao nghĩa là đáy bằng 1,5 lần chiều cao.

Đáy vườn cây là :

\(16,4 \times 1,5 = 24,6\) (m)

a) Diện tích vườn cây :

\(24,6 \times 16,4 = 403,44\,({m^2})\)

b) Diện tích khu trồng rau :

\(\left( {403,44 – 13,44} \right)\,:2 = 195({m^2})\)

Diện tích khu trồng cây :

\(195 + 13,44 = 208,44\,({m^2})\)

                   Đáp số: a) 403,44m2

                               b) 208,44m2 ; 195m2.

Advertisements (Quảng cáo)