Trang Chủ Lớp 5 Đề thi học kì 1 lớp 5

[Đề 13] Đề thi học kì 1 Toán lớp 5: Viết các phân số sau dưới dạng phân số thập phân và số thập phân (theo mẫu)

CHIA SẺ
Thi học kì 1 – Đề số 13 – Toán lớp 5: Một xe tải chỏe 2 tạ 50kg lương thực gồm \(\dfrac{7}{{10}}\)tạ gạo nếp; \(\dfrac{4}{5}\)tạ gạo tẻ, còn lại là ngô. Hỏi xe đó chở bao nhiêu tạ ngô?

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S.

a) \(14\dfrac{5}{{10}} = 14,5\)  ☐

b) \(14\dfrac{5}{{10}} = 14,05\)   ☐

c) \(37\dfrac{7}{{100}} = 37,7\)  ☐

d) \(37\dfrac{7}{{100}} = 37,07\)  ☐

e) \(5\dfrac{{128}}{{1000}} = 51,28\)  ☐

g) \(5\dfrac{{128}}{{1000}} = 5,128\)  ☐

2. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a) Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

12 tạ 7 kg =…….kg

A. 12007               B. 1207               C.127

b) Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

14156m = ……..km

Quảng cáo

A. 1,4156           B. 14,156            C.1415,6

3. Nối ba số có độ dài bằng nhau:

4. Đúng ghi Đ, sai ghi S.

a) 4,8m = 48cm  ☐

b) 4,8m = 48dm  ☐

c) 2,1 tấn = 2100kg  ☐

d) 2,1 tấn = 210 kg  ☐

5. Viết các phân số sau dưới dạng phân số thập phân và số thập phân (theo mẫu):

a) \(\dfrac{3}{5} = \dfrac{6}{{10}} = 0,6\)

b) \(\dfrac{{12}}{5} = ….. = …..\)

c) \(\dfrac{3}{4} = ….. = …..\)

d) \(\dfrac{5}{8} = ….. = …..\)

Quảng cáo

6. Một khu đất có diện tích là 2ha. \(\dfrac{4}{{10}}\)diện tích khu đất trồng cây ăn quả. \(\dfrac{5}{{10}}\) diện tích đào ao thả cá.

Hỏi còn lại bao nhiêu héc-ta để trồng rau?

7. Một xe tải chỏe 2 tạ 50kg lương thực gồm \(\dfrac{7}{{10}}\)tạ gạo nếp; \(\dfrac{4}{5}\)tạ gạo tẻ, còn lại là ngô.

Hỏi xe đó chở bao nhiêu tạ ngô?


1.

a) Đ;          b) S;             c) S;

d) Đ;          e) S;             g) Đ.

2. a) B. 1207         b) B. 14,156

3.

4. a) S;        b) Đ;        c) Đ;       d) S.

5. a) \(\dfrac{3}{5} = \dfrac{6}{{10}} = 0,6\)

b) \(\dfrac{{12}}{5} = \dfrac{{24}}{{10}} = 2,4\)

c) \(\dfrac{3}{4} = \dfrac{{75}}{{100}} = 0,75\)

d) \(\dfrac{5}{8} = \dfrac{{625}}{{1000}} = 0,625\)

6. Diện tích khu đất trồng cây ăn quả là:

\(2 \times \dfrac{4}{{10}} = \dfrac{8}{{10}}\,(ha)\)

Diện tích khu đất đào ao thả cá là:

\(2 \times \dfrac{5}{{10}} = 1\,(ha)\)

Diện tích còn lại để trồng rau là:

\(2 – \left( {\dfrac{8}{{10}} + 1} \right) = \dfrac{2}{{10}}\,(ha) = 0,2\,ha\)

                      Đáp số: 0,2ha.

7. Đổi: 2 tạ 50kg = \(2\dfrac{5}{{10}}\)tạ = \(\dfrac{{25}}{{10}}\)tạ.

Xe chở khối lượng gạo nếp và gạo tẻ là:

\(\dfrac{7}{{10}} + \dfrac{4}{5} = \dfrac{{15}}{{10}}\) (tạ)

Khối lượng ngô mà xe tải chở là:

\(\dfrac{{25}}{{10}} – \dfrac{{15}}{{10}} = \dfrac{{10}}{{10}}\)(tạ) = 1 tạ

                         Đáp số: 1 tạ.