Trang Chủ Lớp 5 Bài tập SGK lớp 5

Giải bài 1,2,3,4 trang 162 Toán lớp 5: Phép nhân – Tiết 153

Tiết 153 – Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1,2,3,4 trang 162 SGK Toán lớp 5.

Tính chất giao hoán: a x b =  b x a

Tính chất kết hợp:  a x b x c = a x (b x c)

Nhân một tổng với một số:  (a + b) x c = a x c + b x c

Phép nhân có thừa số bằng 1:    1 x a = a x 1 = a

Phép nhân có thừa số bằng 0:    0 x a = a x 0 = 0.

1. Tính:

a) 4802 x 324 = 1555848         6120 x 205 = 1254600

Advertisements (Quảng cáo)

b) 4/17 x 2 = 8/17                   4/7 x 5/12 = 20/84

c) 35,4 x 6,8 = 240,72              21,76 x 2,05 = 44,608


2. Tính nhẩm:

a) 3,25 x 10 = 32,5

3,25 x 0,1 = 0,325

b) 417,56 x 100 = 41756

Advertisements (Quảng cáo)

417,56 x 0,01 = 4,1756

c) 28,5 x 100 = 2850

28,5 x 0,01 = 0,285.


3. Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 2,5 x 7,8 x 4 = (2,5 x 4) x 7,8 = 10 x 7,8 = 78  ;

b) 0,5 x 9,6 x 2 = (0,5 x 2) x 9,6 = 1 x 9,6 = 9,6 ;

c) 8,36 x 5 x 0,2 = 8,36 x (5 x 0,2) = 8,36 x 1 = 8,36 ;

d) 8,3 x 7,9 + 7,9 x 1,7 = (8,3 + 1,7) x 7,9 = 10 x 7,9 = 79 ;


Bài 4 trang 162: Một ô tô và một xe máy khởi hành cùng một lúc và đi ngược chiều nhau. Ô tô đi từ A với vận tốc 48,5km/giờ, xe máy đi từ B với vận tốc 33,5 k/giờ. Sau 1 giờ 30 phút ô tô và xe máy gặp nhau tạo C. Hỏi quãng đường AB dài bao nhiêu ki-lô-mét ?

Quãng đường ô tô và xe máy đi được trong 1 giờ là: 48,5 + 33,5 = 82 (km)

Ta có thời gian ô tô và xe máy đi để gặp nhau là: 1 giờ 30 phút hay 1,5 giờ.

Độ dài quãng đường AB là: 82 x 1,5 = 123 (km).

Đáp số: 123 km.

Advertisements (Quảng cáo)