Trang Chủ Lớp 4 Bài tập SGK lớp 4

Bài 1,2,3,4 trang 100 Toán 4: Ki-lô-mét vuông

Ki-lô-mét vuông: Đáp án và hướng dẫn giải: bài 1, 2, 3, 4 trang 100 Toán 4.

Lý thuyết: Ki – lô – mét – vuông là diện tích của hình vuông có cạnh dài 1km 1 ki – lo- mét vuông viết tắt là 1km2

1km2  = 1 000 000 m2

Bài 1: Viết số hoặc chữ số thích hợp vào ô trống:

Đọc

Viết

Chin trăm hai mươi mốt ki – lo – mét vuông
Hai nghìn ki – lô – mét vuông
509 km2
32000 km2

Hướng dẫn giải bài 1:

Đọc

Viết

Chín trăm hai mươi mốt ki – lo – mét vuông 921 km2
Hai nghìn ki – lô – mét vuông 2000 km2
Năm trăm linh chín ki – lô – mét vuông 509 km2
Ba trăm hai chục nghìn ki – lô – mét vuông 32000 km2

Bài 2 : Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Advertisements (Quảng cáo)

1k m2 = …. m2              1 m2 = ……dm2        32m249d m2  = …..dm2

1000000 m2 =  ….km2   5km2 = …… m2         2000000 m2 = …km2

Đáp án:  1k m2 = 1000000m2              1 m2 = 100dm2        32m249d m2  =  3249dm2

Advertisements (Quảng cáo)

1000000 m2 =  1km2   5km2 = 5000000m2         2000000 m2 = 2km2


Bài 3 trang 100: Một khu rừng hình chữ nhật có chiều dài 3km và chiều rộng 2km. hỏi diện tích của khu rừng đó bằng bao nhiêu ki – lo – mét vuông?

Đáp án:  Diện tích của khu rừng là:

3 x 2 = 6 (km2 )


Bài 4 trang 100: Trong các số dưới đây, chọn ra số đo thích hợp chỉ

a) Diện tích lớp học : 81cm2; 900dm2; 40m2

b) Diện tích nước Việt Nam: 5000000m2; 324000dm2; 330991km2

Đáp án:  a) Chọn diện tích lớp học bằng: 40m2

b) Diện tích nước Việt Nam: 330991km2

Advertisements (Quảng cáo)