Trang Chủ Lớp 4 Bài tập SGK lớp 4

Giải bài Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó Toán 4

Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số  – Lời  giải bài 1,2,3 trang 148 Toán 4 chương 5.

Muốn tìm 2 số khi biết tổng và tỉ số của 2 số đó, ta làm như sau:

1. Coi số lớn hoặc số bé gồm một số phần bằng nhau từ đó xác định số phần bằng nhau của số còn lại và thể hiện qua sơ đồ đoạn thẳng

2. Tìm tổng số phần bằng nhau

3. Tìm giá trị của 1 phần bằng cách lấy tổng hai số chia cho tổng số phần bằng nhau

4. Tìm số bé (lấy giá trị một phần nhân với số phần của số bé)

5. Tìm số lớn (lấy giá trị một phần nhân  với số phần của số bé)

Chú ý: Bước 3 và bước 4 có thể gộp lại thành một bước

Bài 1:  Tổng của hai số là 333. Tỉ số của hai số đó là: 2/7. Tìm hai số đó

Giải: Ta có sơ đồ:

Advertisements (Quảng cáo)

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

2 + 7 = 9 (phần)

Số bé là: 333 : 9 x 2 = 74

Số lớn là: 333 – 74 = 259


Bài 2 trang 148 SGK toán 4: Hai kho chứa 125 tấn thóc, trong đó số thóc ở kho thứ nhất bằng 3/2 số thóc ở kho thứ hai. Hỏi mỗi kho chứa bao nhiêu tấn thóc?

Ta có sơ đồ:

Advertisements (Quảng cáo)

Theo sơ đồ tổng số phần bằng nhau là:

3 + 2 = 5(phần)

Số thóc ở kho thứ nhất là:

125 : 5 x 3 = 75 (tấn)

Số thóc ở kho thứ hai là:

125 – 75 (tấn)


Bài 3: Tổng hai số bằng số lớn nhất có hai chữ số. Tỉ số của hai số đó là 4/5. Tìm hai số đó

Số lớn nhất có hai chữ số là 99. Do đó tổng hai số là 99

Ta có sơ đồ:

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

4 + 5 = 9 (phần)

Số bé là: 99 : 9 x 4 = 44

Số  lớn là: 99 – 44 = 55

Advertisements (Quảng cáo)