Trang Chủ Lớp 4 Bài tập SGK lớp 4

Bài tập 1,2,3,4 trang 151 Toán 4: Luyện tập (tiếp theo)

Luyện tập tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó – giải bài 1, 2, 3, 4 trang 151 SGK Toán 4

1. Hiệu của hai số là 30. Số thứ nhất gấp 3 lần số thứ hai. Tìm hai số đó

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:

3 – 1 = 2( phần)

Số thứ hai là:

30 : 2 = 15

Số thứ nhất là:

15 x 3 – 45


Bài 2. Số thứ hai hơn số thứ nhất là 60. Nếu số thứ nhất gấp lên 5 lần thì được số thứ hai. Tìm hai số đó.

Ta có số thứ hai gấp 5 lần số thứ nhất.

Advertisements (Quảng cáo)

Theo sơ đồ, ta có hiệu số phần bằng nhau là:

5 – 1 = 4 (phần)

Số  thứ nhất là:

60 : 4 = 15

Số thứ hai là:

15 x 5 = 75


Bài 3. Một cửa hàng có số gạo nếp ít hơn số gạo tẻ là 540kg. Tính số gạo mỗi loại, biết rằng số gạo nếp bằng 1/4 số gạo tẻ.

Advertisements (Quảng cáo)

Hướng dẫn: các bước sau :

Vẽ sơ đồ.

Tìm hiệu số phần bằng nhau.

Tìm số gạo mỗi loại.

Ta có sơ đồ :(Học sinh tự vẽ sơ đồ như các bài đã học)

Hiệu số phần bằng nhau là :

4-1=3 (phần)

Số gạo nếp là :

540:3=180(kg)

Số gạo tẻ là : 540+180=720(kg)

Đáp số: Gạo nếp : 180kg ; gạo tẻ : 720kg


Bài 4. Nêu bài toán rồi giải theo sơ đồ sau :

Có thể đặt đề toán như sau : “ Số cây cam bằng 1/6 số cây dứa. Tính số cây mỗi loại biết số cây cam ít hơn số cây dứa là 170 cây”.

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là : 6-1=5 (phần)

Số cây cam là: 170:5=34 (cây)

Số cây dứa là: 34×6=204 (cây)

Đáp số: 34 cây cam và 204 cây dứa.

Advertisements (Quảng cáo)