Trang Chủ Lớp 3 Bài tập SGK lớp 3

Bảng nhân 6 và Luyện tập – HDG đầy đủ bài tập trang 19,20

Bài tập Bảng nhân 6: Giải bài 1,2,3 trang 19Giải bài 1,2,3,4,5 trang 20: Luyện tập.

Mục tiêu:

  • Củng cố việc ghi nhớ bảng nhân 6
  • Vận dụng bảng nhân 6 trong tính giá trị của biểu thức và giải toán

Bài 1. Tính nhẩm:

6 x 4 = 24

6 x 6 = 36

6 x 8 = 48

 6 x 1 = 6

6 x 3 = 18

6 x 5 = 30

 

6 x 9 = 54

6 x 2 = 12

6 x 7 = 42

 

6 x 10 = 60

0 x 6 = 0

6 x 0 = 0

 


Bài 2.  Mỗi thùng có 6 lít dầu. Hỏi  5 thùng như thế có bao nhiêu lít dầu?

Hướng dẫn: Số lít dầu của 5 thùng là:

6 x 5 = 30 ( lít)


Bài 3. Đếm thêm 6 rồi viết số thích hợp vào ô trống:

6 12 18 36 60

Đáp án điền vào ô trống:

6 12 18 24 36 42 48 54 60

Luyện tập:

Bài 1: Tính

Advertisements (Quảng cáo)

a)

6 x 5 =

6 x 7 =

6 x 9 =

 

 6 x 10 =

6 x 8 =

6 x 6 =

 

6 x 2 =

6 x 3 =

6 x 4 =

 

b)

6 x 2 =

2 x 6 =

 

 3 x 6 =

6 x 3 =

 

6 x 6 =

5 x 6 =

 

a)

6 x 5 = 30

6 x 7 = 42

6 x 9 = 36

 

 6 x 10 = 60

6 x 8 = 48

6 x 6 = 36

 

6 x 2 = 12

6 x 3 = 18

6 x 4 = 24

 

b)

6 x 2 = 12

2 x 6 = 12

 

 3 x 6 = 18

6 x 3 = 18

 

6 x 5 = 30

5 x 6 = 3

 

Có thể nhận xét: 6 x 2 = 2 x 6

3 x 6 = 6 x 3

Advertisements (Quảng cáo)

6 x 5 = 5 x 6


Bài 2, Tính a)  6 x 9 + 6

b) 6 x 5 + 29

c) 6 x 6 + 6

a) 6 x 9 + 6 = 54 + 6 = 60

b) 6 x 5 + 29 = 30 + 29 = 59

c) 6 x 6 + 6 = 36 + 6 = 42


Bài 3 trang 20: Mỗi học sinh mua 6 quyển vở. Hỏi 4 học sinh mua bao nhiêu quyển vở?

Số quyển vở 4 học sinh mua là:

6 x 4 = 24 ( quyển vở)


Bài 4.Viết tiếp số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 12; 18; 24; ..; ..;.. ;….

b) 18; 21; 24; ..; ..;.. ;….

 a) 12; 18; 24; 36; 42; 48

b) 18; 21; 24; 27; 30; 33; 36

Advertisements (Quảng cáo)