Trang Chủ Lớp 3 Bài tập SGK lớp 3

Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số trang 28 Toán 3

Đáp án và hướng dẫn bài tập Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số và bài Luyện tập: Bài 1,2,3 trang 28 Toán 3. 

Dethikiemtra.com chia làm 2 phần, các em xem phía dưới đây:

Bài 1: Tính:

2016-05-13_140520

Đặt tính rồi tính và giải ra được kết quả như sau:

48 : 4 = 12

84 : 2 = 42

66 : 6 = 11

36 : 3 = 12


Bài 2: a) Tìm 1/3 của: 69kg; 36m; 93l
b) Tìm 1/2 của: 24 giờ; 48 phút; 44 ngày

 a) 1/3 của 69kg = 23kg

1/3 của 36m = 12m

1/3 của 93l = 31l

Advertisements (Quảng cáo)

b) 1/2 của 24 giờ = 12 giờ

1/2 của 48 phút = 24 phút

1/2 của 44 ngày = 22 ngày


Bài 3 trang 28: Mẹ hái được 36 quả cam, mẹ biếu bà 1/3 số cam đó. Hỏi mẹ biếu bà bao nhiêu quả cam?

Số quả cam mẹ biếu bà là:

36 : 3 = 12 ( quả)


Bài Luyện tập:

Advertisements (Quảng cáo)

Bài 1 trang 28: Đặt tính rồi tính

a) 48 : 2           84 : 4          55 : 5                  96 : 3

b) Đặt tính rồi tính theo mẫu:

2016-05-13_142850

54 : 6        48 : 6                   35 : 5                   27 : 3

Đ/A: a) 48 : 2 = 24;           84 : 4  = 21;         55 : 5 = 11;                 96 : 3 = 32

Chi tiết:


Bài 2 trang 28 Toán 3. Tìm 1/4 của: 20 cm; 40 km; 80 kg.

+ 1/4 của 20 cm là 20 : 4 = 5 (cm)

+ 1/4 của 40 km là 40 : 4 = 10 (km)

+ 1/4 của 80 kg là 80 : 4 = 20 (kg).


Bài 3.Một quyển truyện có 84 trang. My đã đọc được 1/2 số trang. Hỏi My đã đọc được bao nhiêu trang?

My đã đọc được số trang là:

84 : 2 = 42 (trang)


Bài tập nâng cao: Có 31m vải, may mỗi bộ quần áo hết 3m.Hỏi có thể may được nhiều nhất là mấy bộ quần áo và còn thừa mấy mét vải ?

Ta có 31:3 = 10 dư 1

Như vậy có thể may được nhiều nhất là 10 bộ quần áo và còn thừa 1m vải.

Đáp số : 10 bộ quần áo, thừa 1m vải.

Advertisements (Quảng cáo)