Trang Chủ Vở bài tập lớp 2 VBT Toán lớp 2

Bài 1, 2, 3, 4 trang 9 VBT Toán 2 tập 2: ỗi con ngựa có 4 chân. Hỏi 10 con ngựa có bao nhiêu chân ?

CHIA SẺ
Bài 95. Bảng nhân 4 – SBT Toán lớp 2 – Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 9 Vở bài tập Toán 2 tập 2. Tính nhẩm; ỗi con ngựa có 4 chân. Hỏi 10 con ngựa có bao nhiêu chân ?…

1: Tính nhẩm 

\(\eqalign{
& 4 \times 5 = … \cr
& 4 \times 4 = … \cr
& 4 \times 3 = … \cr} \)    \(\eqalign{& 4 \times 1 = … \cr & 4 \times 7 = … \cr & 4 \times 9 = … \cr} \)    \(\eqalign{& 4 \times 2 = … \cr & 4 \times 6 = … \cr & 4 \times 8 = … \cr} \)

\(\eqalign{
& 4 \times 10 = … \cr
& 3 \times 10 = … \cr
& 2 \times 10 = … \cr} \)

2: Mỗi con ngựa có 4 chân. Hỏi 10 con ngựa có bao nhiêu chân ?

                                    Bài giải

            …………………………………………………………………………………………..

            …………………………………………………………………………………………..

            …………………………………………………………………………………………..

3: Đếm thêm 4 rồi viết số thích hợp vàoô trống


4: Số ?

Giải

1: Tính nhẩm 

\(\eqalign{
& 4 \times 5 = 20\cr
& 4 \times 4 = 16 \cr
& 4 \times 3 = 12 \cr} \)    \(\eqalign{& 4 \times 1 = 4 \cr & 4 \times 7 = 28 \cr & 4 \times 9 = 36 \cr} \)    \(\eqalign{& 4 \times 2 = 8 \cr & 4 \times 6 = 24 \cr & 4 \times 8 = 32 \cr} \)

\(\eqalign{
& 4 \times 10 = 40 \cr
& 3 \times 10 = 30 \cr
& 2 \times 10 = 20 \cr} \)

2: Mỗi con ngựa có 4 chân. Hỏi 10 con ngựa có bao nhiêu chân ?

                                    Bài giải

Số chân có trong 10 con ngựa là :

           4 x 10= 40 (chân)

                Đáp số : 40 chân

3: Đếm thêm 4 rồi viết số thích hợp vào ô trống 


4: Số ?