Trang Chủ Vở bài tập lớp 2 VBT Toán lớp 2

Bài 1, 2, 3, 4 trang 63 Vở BT Toán 2 tập 1: Đoạn thẳng AB cắt đoạn thẳng CD tại một điểm. Hãy ghi tên điểm đó rồi viết tiếp vào chỗ chấm

CHIA SẺ
Bài 54. Tìm số bị trừ – SBT Toán lớp 2: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 63 Vở bài tập Toán học 2 tập 1. Tìm x; Đoạn thẳng AB cắt đoạn thẳng CD tại một điểm. Hãy ghi tên điểm đó rồi viết tiếp vào chỗ chấm…

1: Tìm x

a) x – 3 = 9               b) x – 8 = 16                  c) x – 20 = 35

d) x – 5 = 17             c) x – 15 = 27                 g) x – 36 = 36

2: Số?

Số bị trừ

11

Số trừ

5

11

32

48

17

Hiệu

9

32

26

19

3: a) Vẽ đoạn thẳng AB và đoạn thẳng CD

 b) Đoạn thẳng AB cắt đoạn thẳng CD tại một điểm. Hãy ghi tên điểm đó rồi viết tiếp vào chỗ chấm

Đoạn thẳng AB cắt đoạn thẳng CD tại một điểm …

4: Số?

BÀI GIẢI

1: \(\eqalign{
& a) \cr
& x – 3 = 9 \cr
& x\,\,\,\,\,\,\,\,\, = 9 + 3 \cr
& x\,\,\,\,\,\,\,\,\, = 12 \cr} \)                           \(\eqalign{
& b) \cr
& x – 8 = 16 \cr
& x\,\,\,\,\,\,\,\,\, = 16 + 8 \cr
& x\,\,\,\,\,\,\,\,\, = 24 \cr} \)

\(\eqalign{
& c) \cr
& x – 20 = 35 \cr
& x\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = 35 + 20 \cr
& x\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = 55 \cr} \)                    \(\eqalign{
& d) \cr
& x – 5 = 17 \cr
& x\,\,\,\,\,\,\,\,\, = 17 + 5 \cr
& x\,\,\,\,\,\,\,\,\, = 22 \cr} \)

\(\eqalign{
& e) \cr
& x – 15 = 27 \cr
& x\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = 25 + 15 \cr
& x\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = 40 \cr} \)                      \(\eqalign{
& g) \cr
& x – 36 = 36 \cr
& x\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = 36 + 36 \cr
& x\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = 72 \cr} \)

2: 

Số bị trừ

11

20

64

74

36

Số trừ

5

11

32

48

17

Hiệu

6

9

32

26

19

3: a) Vẽ đoạn thẳng AB và đoạn thẳng CD.

 b) Đoạn thẳng AB cắt đoạn thẳng CD tại một điểm. Hãy ghi tên điểm đó rồi viết tiếp vào chỗ chấm

Đoạn thẳng AB cắt đoạn thẳng CD tại một điểm O

 

4: