Trang Chủ Vở bài tập lớp 2 VBT Toán lớp 2

Bài 1, 2, 3, 4 trang 62 VBT môn Toán 2 tập 2: Khoanh vào số bé nhất 151; 175; 115; 157; 199

CHIA SẺ
Bài 136. Các số từ 111 đến 200 – SBT Toán lớp 2: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 62 Vở bài tập toán 2 tập 2. Viết (theo mẫu); Khoanh vào số bé nhất 151; 175; 115; 157; 199…

1: Viết (theo mẫu)

Viết số

Trăm

Chục

Đơn vị

Đọc số

159

1

5

9

một trăm năm mươi chín

163

1

8

2

một trăm bốn mươi bảy

198

1

1

5

2: Số ?

\(\begin{array}{l}
115…119\\
137…130\\
156…156\\
149…152\\
185…179
\end{array}\)          \(\begin{array}{l}165…156\\189…194\\172…170\\192…200\\190…158\end{array}\)

4: Khoanh vào số bé nhất 

151     ;           175     ;           115     ;           157     ;           199

Giải

1: Viết (theo mẫu)

Viết số

Trăm

Chục

Đơn vị

Đọc số

159

1

5

9

một trăm năm mươi chín

163

1

6

3

một trăm sáu mươi ba

182

1

8

2

một trăm tám mươi hai

147

1

4

7

một trăm bốn mươi bảy

198

1

9

8

một trăm chín mươi tám

115

1

1

5

một trăm mười lăm

2: Số ?

\(\begin{array}{l}
115 < 119\\
137 > 130\\
156 = 156\\
149 < 152\\
185 > 179
\end{array}\)            \(\begin{array}{l}165 = 156\\189 < 194\\172 > 170\\192 < 200\\190 > 158\end{array}\)

4: Khoanh vào số bé nhất : 151 ; 175 ;