Trang Chủ Vở bài tập lớp 2 VBT Toán lớp 2

Bài 1, 2, 3, 4 trang 68 VBT môn Toán 2 tập 2: Quãng đường Hà Nội – Đà Nẵng ngắn hơn quãng đường Đà Nẵng – Thành phố Hồ Chí Minh

CHIA SẺ
Bài 141. Ki-lô-mét – SBT Toán lớp 2: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 68 Vở bài tập toán 2 tập 2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm; Quãng đường Hà Nội – Đà Nẵng ngắn hơn quãng đường Đà Nẵng – Thành phố Hồ Chí Minh…

1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm 

1km = … m                             … m = 1km

1m   = … dm                           … cm = 1m

1dm = … cm                           … dm = 1m

1m   = … cm                           … cm = 1dm

2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm 

a)Quãng đường từ A đến C (qua B) dài … km.

b)Quãng đường từ B đến C dài hơn quãng đường từ B đến A là … km.

c)Quãng đường từ C đến B ngắn hơn quãng đường từ C đến D là … km.

3: Đọc bảng rồi viết số thích hợp vào chỗ chấm 

Đường xe lửa

(Tuyến đường sắt Thống Nhất)

Chiều dài

Hà Nội – Vinh

319km

Hà Nội – Huế

688km

Hà Nội – Đà nẵng

791km

Đà Nẵng – Thành phố Hồ Chí Minh

935km

Nha trang – Thành phố Hồ Chí Minh

411km

a)Quãng đường xe lửa từ Hà Nội đến Huế dài …. km.

b)Quãng đường xe lửa từ Hà nội đến Đà Nẵng dài ….km.

a)     Quãng đường xe lửa từ Đà Nẵng đến Thành phố Hồ Chí Minh dài ….km.

Viếtdài hơn hoặcngắn hơn vào chỗ chấm thích hợp :

c)Quãngđường Hà Nội – Đà Nẵng ………… quãngđườngĐà Nẵng – Thành phố Hồ Chí Minh.

d)Quãngđường Hà Nội – Huế ………………quãngđường Nha trang – Thành phố Hồ Chí Minh.

Giải

1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm 

1km = 1000m                                    1000m = 1km

1m   = 10dm                                      100cm = 1m

1dm = 10cm                                       10dm = 1m

1m   = 100cm                                     10cm = 1dm

2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm 

 

a)     Quãng đường từ A đến C (qua B) dài 53km.

b)     Quãng đường từ B đến C dài hơn quãng đường từ B đến A là 17km.

c)      Quãng đường từ C đến B ngắn hơn quãng đường từ C đến D là 12km.

3: Đọc bảng rồi viết số thích hợp vào chỗ chấm 

Đường xe lửa

(Tuyến đường sắt Thống Nhất)

Chiều dài

Hà Nội – Vinh

319km

Hà Nội – Huế

688km

Hà Nội – Đà nẵng

791km

Đà Nẵng – Thành phố Hồ Chí Minh

935km

Nha trang – Thành phố Hồ Chí Minh

411km

a)Quãng đường xe lửa từ Hà Nội đến Huế dài 688km.

b)Quãng đường xe lửa từ Hà nội đến Đà Nẵng dài 791km.

c) .

4: Viết dài hơn hoặc ngắn hơn vào chỗ chấm thích hợp 

a)Quãng đường Hà Nội – Đà Nẵng ngắn hơn quãng đường Đà Nẵng – Thành phố Hồ Chí Minh.

b)Quãng đường Hà Nội – Huế dài hơn quãng đường Nha trang – Thành phố Hồ Chí Minh.