Trang Chủ Vở bài tập lớp 2 VBT Toán lớp 2

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 53 VBT môn Toán 2 tập 2: Có 15l dầu rótđều vào 5 cái can. Hỏi mỗi cái can có mấy lít dầu ?

CHIA SẺ
Bài tự kiểm tra – SBT Toán lớp 2: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 53 Vở bài tập toán 2 tập 2. Tính nhẩm; Có 15l dầu rótđều vào 5 cái can. Hỏi mỗi cái can có mấy lít dầu ?…

1: Tính nhẩm

\(2 \times 3 = ….\)           \(4 \times 8 = ….\)

\(3 \times 1 = ….\)           \(4 \times 3 = ….\)

\(12:2 = ….\)         \(27:3 = ….\)

\(0:5 = ….\)            \(3 \times 4 = ….\)

\(4 \times 7 = ….\)           \(5 \times 6 = ….\)

\(1 \times 8 = ….\)           \(12:4 = ….\)

\(36:4 = ….\)         \(18:2 = ….\)

\(0:3 = ….\)            \(12:3 = ….\)

2: Tính nhẩm

a)

\(\eqalign{  & 4 \times 4 + 4 = ……..  \cr  & {\rm{               =  }}…….. \cr} \)       \(\eqalign{  & 5 \times 10 – 25 = ……..  \cr  & {\rm{               =  }}…….. \cr} \)

b)

\(\eqalign{  & 15:5 \times 6 = ……..  \cr  & {\rm{               =  }}…….. \cr} \)       \(\eqalign{  & 0:4 + 16 = ……..  \cr  & {\rm{               =  }}…….. \cr} \)

3: Tìm x

a)\(x \times 4 = 20\)

………………

………………

b)\(x:5 = 3\)

………………

………………

4: Có 15l dầu rótđều vào 5 cái can. Hỏi mỗi cái can có mấy lít dầu ?

 Bài giải

………

5: Cho đường gấp khúc có độ dài mỗi đoạn thẳng nêu ở hình vẽ dưới đây. Tínhđộ dài đường gấp khúc đó

 

     Bài giải

………..

Giải

1: Tính nhẩm

\(2 \times 3 = 6\)          \(4 \times 8 = 32\)

\(3 \times 1 = 3\)           \(4 \times 3 = 12\)

\(12:2 = 6\)          \(27:3 = 9\)

\(0:5 = 0\)            \(3 \times 4 = 12\)

\(4 \times 7 = 28\)          \(5 \times 6 = 30\)

\(1 \times 8 = 8\)           \(12:4 = 3\)

\(36:4 = 9\)           \(18:2 = 9\)

\(0:3 = 0\)             \(12:3 = 4\)

2: Tính nhẩm

a)

\(\eqalign{  & 4 \times 4 + 4 = 16 + 4  \cr  & {\rm{               =  20}} \cr} \) \(\eqalign{  & 5 \times 10 – 25 = 50 – 25  \cr  & {\rm{               =  25}} \cr} \)

b)

\(\eqalign{  & 15:5 \times 6 = 3 \times 6  \cr  & {\rm{               =  18}} \cr} \)             \(\eqalign{  & 0:4 + 16 = 0 + 16  \cr  & {\rm{               =  16}} \cr} \)

3: Tìm x

a)\(x \times 4 = 20\)

\(\eqalign{  & x = 20:4  \cr  & x = 5 \cr} \)

b)\(x:5 = 3\)

\(\eqalign{  & x = 3 \times 5  \cr  & x = 15 \cr} \)

4: Có 15l dầu rót đều vào 5 cái can. Hỏi mỗi cái can có mấy lít dầu ?

Bài giải

            Tóm tắt

            Bài giải

            Số lít dầu có trong một can là :

                        \(15:5 = 3\) (lít)

                                    Đáp số : 3 lít

5: Cho đường gấp khúc có độ dài mỗi đoạn thẳng nêu ở hình vẽ dưới đây. Tính độ dài đường gấp khúc đó

                                    Bài giải

            Độ dài đường gấp khúc là :

                        \(2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 12\) (cm)

                        Hoặc : \(2 \times 6 = 12\) (cm)

                                    Đáp số : 12 cm.