Trang Chủ Vở bài tập lớp 2 VBT Toán lớp 2

Bài 1, 2, 3, 4 trang 51 Vở BT Toán lớp 2 tập 1: Vừa gà vừa thỏ có 36 con, trong đó có 20 con gà. Hỏi có bao nhiêu con thỏ?

CHIA SẺ
Bài 43. Luyện tập – SBT Toán lớp 2: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 51 Vở bài tập Toán học 2 tập 1. Tìm x (theo mẫu); Vừa gà vừa thỏ có 36 con, trong đó có 20 con gà. Hỏi có bao nhiêu con thỏ?…

1: Tìm x (theo mẫu)

Mẫu:

a) x + 8                   b) x + 5 = 17                   c) 2 + x = 12

d) 2 + x = 12           e) x + 4 = 15

2: Viết số thích hợp vào ô trống

Số hạng

14

8

27

16

Số hạng

2

15

42

Tổng

10

35

27

84

59

3: Vừa gà vừa thỏ có 36 con, trong đó có 20 con gà. Hỏi có bao nhiêu con thỏ?

Tóm tắt:

Gà và thỏ    : 36 con

Gà              : 20 con

Thỏ             :….con?

4: Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp

Độ dài đoạn thẳng BC là:………………………………

BÀI GIẢI

1: Mẫu

 

\(\eqalign{& a)\,x + 8 = 10 \cr & \,\,\,\,\,\,\,\,\,x = 10 – 8 \cr & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = 2 \cr} \)                   \(\eqalign{& b)\,x + 5 = 17 \cr & \,\,\,\,\,x = 17 – 5 \cr & \,\,\,\,\,x = 12 \cr} \)

\(\eqalign{& c)\,2 + x = 12 \cr & \,\,\,\,\,\,x = 12 – 2 \cr & \,\,\,\,\,x = 10 \cr} \)                     \(\eqalign{& d)\,7 + x = 10 \cr & \,\,\,\,\,\,x = 10 – 7 \cr & \,\,\,\,\,\,x = 3 \cr} \)

\(\eqalign{& e)\,x + 4 = 15 \cr & \,\,\,\,\,\,\,x = 15 – 4 \cr & \,\,\,\,\,\,\,x = 11 \cr} \)

2:

Số hạng

14

8

20

27

42

16

Số hạng

2

2

15

0

42

43

Tồng

16

10

35

27

84

59

3: Tóm tắt

Gà và thỏ : 36 con

Gà           : 20 con

Thỏ          :….con?

Số con thỏ có là:

36 – 20 = 16 (con)

Đáp số: 16 con

4: 

Độ dài đoạn thẳng BC là:

28 – 20 = 8 (dm)