Trang Chủ Vở bài tập lớp 2 VBT Toán lớp 2

Bài 1, 2, 3, 4 trang 12 VBT Toán 2 tập 2: Mỗi bao có 5kg gạo. Hỏi 4 bao như thế có tất cả bao nhiêu ki-lô-gam gạo ?

CHIA SẺ
Bài 98. Luyện tập – SBT Toán lớp 2: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 12 Vở bài tập Toán 2 tập 2. Số; Mỗi bao có 5kg gạo. Hỏi 4 bao như thế có tất cả bao nhiêu ki-lô-gam gạo ?…

1: Số ?

2: Tính (theo mẫu) 

Mẫu:

\(5 \times 4 – 9 = 20 – 9\)

a)

\(\eqalign{
& 5 \times 5 – 10 = ………….. \cr
& = ………….. \cr} \)

b)

\(\eqalign{
& 5 \times 7 – 5 = ………….. \cr
& = ………….. \cr} \)

c)

\(\eqalign{
& 5 \times 9 – 25 = ………….. \cr
& = ………….. \cr} \)

d)

\(\eqalign{
& 5 \times 6 – 12 = ………….. \cr
& = ………….. \cr} \)

3: Mỗi bao có 5kg gạo. Hỏi 4 bao như thế có tất cả bao nhiêu ki-lô-gam gạo ?

    Bài giải

…………..

1: Số ?

2: Tính (theo mẫu) 

a)

\(5 \times 5 – 10 = 25 – 10\)

                        = 15

b)

\(5 \times 7 – 5 = 35 – 5\)

                      = 30

c)

\(5 \times 9 – 25 = 45 – 25\)

                       = 20

d)

\(5 \times 6 – 12 = 30 – 12\)

                       =18

3: Mỗi bao có 5kg gạo. Hỏi 4 bao như thế có tất cả bao nhiêu ki-lô-gam gạo ?

Tóm tắt

Bài giải

Số ki-lô-gam có trong 4 bao là :

            5 x 4 = 20 (kg)

                        Đáp số : 20 kg