Trang Chủ Vở bài tập lớp 2 VBT Toán lớp 2

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 69 Vở bài tập Toán lớp 2 tập 1: Hà bắt được 25 con sâu, Lan bắt được ít hơn Hà 8 con sâu. Hỏi Lan bắt được bao nhiêu con sâu?

CHIA SẺ
Bài 60. 34 – 8 – SBT Toán lớp 2: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 69 Vở bài tập Toán lớp 2 tập 1. Tính; Hà bắt được 25 con sâu, Lan bắt được ít hơn Hà 8 con sâu. Hỏi Lan bắt được bao nhiêu con sâu?…

1: Tính

2: Đặt tính rồi tính

34 – 9                 84 – 5                 94 – 8                   74 – 7

3: Hà bắt được 25 con sâu, Lan bắt được ít hơn Hà 8 con sâu. Hỏi Lan bắt được bao nhiêu con sâu?

4: Tìm x

a) x +6 = 24                                b) x – 12 = 44

5: a) Tô màu đỏ vào hình vuông. Tô màu xanh vào phần còn lại của hình tròn.

b) Viết tiếp vào chỗ chấm:

+ Hình………… đặt trên hình……………

+ Hình…………….đặt dưới hình…………

BÀI GIẢI

1: 

2: 

3: Tóm tắt

Số con sâu Lan bắt được là:

24 – 8 = 16 (con)

Đáp số: 16 con.

4: \(\eqalign{
& a) \cr
& x + 6 = 24 \cr
& x\,\,\,\,\,\,\,\,\, = 24 – 6 \cr
& x\,\,\,\,\,\,\,\,\, = 18 \cr} \)                           \(\eqalign{
& b) \cr
& x – 12 = 44 \cr
& x\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = 44 + 12 \cr
& x\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = 56 \cr} \)

5: a) Tô màu đỏ vào hình vuông. Tô màu xanh vào phần còn lại của hình tròn.

b) Viết tiếp vào chỗ chấm :

+Hình đặt trên đặt trên hình tròn

+Hình tròn đặt dưới hình vuông