Trang Chủ Vở bài tập lớp 2 VBT Toán lớp 2

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 66 Vở bài tập Toán học 2 tập 1: Năm nay ông 63 tuổi, bố ít hơn ông 34 tuổi. Hỏi năm nay bố bao nhiêu tuổi?

CHIA SẺ
Bài 57. 53 – 15 – SBT Toán lớp 2: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 66 Vở bài tập Toán học 2 tập 1. Tính; Năm nay ông 63 tuổi, bố ít hơn ông 34 tuổi. Hỏi năm nay bố bao nhiêu tuổi?…

1: Tính

2: Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là

73 và 49                 43 và 17                   63 và 55

3: Tìm x

a) x – 27 = 15                             b) x + 38 = 83

c) 24 + x = 73

4: Năm nay ông 63 tuổi, bố ít hơn ông 34 tuổi. Hỏi năm nay bố bao nhiêu tuổi?

5: Vẽ hình theo mẫu rồi tô màu vào các hình đó

 

BÀI GIẢI

1: 

2: 73 và 49                            43 và 17                   63 và 55

3: \(\eqalign{
& a) \cr
& x – 27 = 15 \cr
& x\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = 15 + 27 \cr
& x\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = 42 \cr} \)                          \(\eqalign{
& b) \cr
& x + 38 = 83 \cr
& x\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = 83 – 38 \cr
& x\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = 45 \cr} \)

\(\eqalign{
& c) \cr
& 24 + x = 73 \cr
& \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = 73 – 24 \cr
& \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = 49 \cr} \)

4: Tóm tắt

 

Số tuổi của bố là:

63 – 34 = 29 (tuổi)

Đáp số: 29 tuổi

5: Vẽ hình theo mẫu rồi tô màu vào các hình đó