Trang Chủ Vở bài tập lớp 2 VBT Toán lớp 2

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 23 VBT Toán 2 tập 2: Có 12 cái bánh xếp đều vào 2 hộp. Hỏi mỗi hộp có mấy cái bánh ?

CHIA SẺ
Bài 106. Luyện tập – SBT Toán lớp 2: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 23 Vở bài tập Toán 2 tập 2. Tính nhẩm; Có 12 cái bánh xếp đều vào 2 hộp. Hỏi mỗi hộp có mấy cái bánh ?…

1: Tính nhẩm 

\(4:2 = …\)       \(8:2 = …\)      \(6:2 = …\)

\(14:2 = …\)     \(18:2 = …\)     \(16:2 = …\)

\(10:2 = …\)

\(20:2 = …\)

2: Tính nhẩm

\(2 \times 5 = …\)           \(2 \times 7 = …\)         \(2 \times 6 = …\)

\(10:2 = …\)          \(14:2 = …\)         \(12:2 = …\)

\(2 \times 8 = …\)

\(16:2 = …\)

3: Có 12 cái bánh xếp đều vào 2 hộp. Hỏi mỗi hộp có mấy cái bánh ?

                                            Bài giải

            …………………………………………………………………………………

            …………………………………………………………………………………

            …………………………………………………………………………………

4: Có 12 cái bánh xếp vào các hộp, mỗi hộp có 2 cái bánh. Hỏi có tất cả mấy hộp bánh ?

Bài giải

            …………………………………………………………………………………

            …………………………………………………………………………………

            …………………………………………………………………………………

5: Khoanh vào chữ đặt trước các hình đã tô tậm \(\frac{1}{2}\) hình đó 

Giải

1: Tính nhẩm 

\(4:2 = 2\)        \(8:2 = 4\)           \(6:2 = 3\)

\(14:2 = 7\)      \(18:2 = 9\)         \(16:2 = 8\)

\(10:2 = 5\)

\(20:2 = 10\)

2: Tính nhẩm

\(2 \times 5 = 10\)           \(2 \times 7 = 14\)          \(2 \times 6 = 12\)

\(10:2 = 5\)           \(14:2 = 7\)               \(12:2 = 6\)

\(2 \times 8 = 16\)

\(16:2 = 8\)

3: Có 12 cái bánh xếp đều vào 2 hộp. Hỏi mỗi hộp có mấy cái bánh ?

Bài giải

Tóm tắt

Bài giải

Mỗi hộp có số cái bánh là :

            \(12:2 = 6\) (cái)

                        Đáp số : 6 cái

4: Có 12 cái bánh xếp vào các hộp, mỗi hộp có 2 cái bánh. Hỏi có tất cả mấy hộp bánh ?

Tóm tắt

Bài giải

12 cái bánh xếp vào số hộp là :

\(12:2 = 6\) (hộp)

      Đáp số : 6 hộp

5: Khoanh vào chữ đặt trước các hình đã tô tậm  hình đó