Trang Chủ Vở bài tập lớp 2 VBT Toán lớp 2

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 18 VBT Toán 2 tập 2: Một đoạn dây đồng được uốn thành hình ngôi sao (như hình vẽ), mỗi cạnh đều có độ dài 4cm. Tính độ dài đoạn dây đồng đó

CHIA SẺ
Bài 102. Luyện tập chung – SBT Toán lớp 2: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 18 Vở bài tập Toán 2 tập 2. Tính nhẩm; Một đoạn dây đồng được uốn thành hình ngôi sao (như hình vẽ), mỗi cạnh đều có độ dài 4cm. Tính độ dài đoạn dây đồng đó…

1: Tính nhẩm 

a)

\(\begin{array}{l}
2 \times 6 = …\\
3 \times 6 = …\\
4 \times 6 = …\\
5 \times 6 = …
\end{array}\)       \(\begin{array}{l}5 \times 10 = …\\4 \times 9 = …\\3 \times 8 = …\\2 \times 7 = …\end{array}\)        \(\begin{array}{l}5 \times 5 = …\\4 \times 4 = …\\3 \times 3 = …\\2 \times 2 = …\end{array}\)

\(\begin{array}{l}
2 \times 4 = …\\
3 \times 9 = …\\
4 \times 7 = …\\
5 \times 6 = …
\end{array}\)

b)

\(\begin{array}{l}
2 \times 3 = …\\
3 \times 2 = …
\end{array}\)      \(\begin{array}{l}4 \times 3 = …\\3 \times 4 = …\end{array}\)      \(\begin{array}{l}3 \times 5 = …\\5 \times 3 = …\end{array}\)

\(\begin{array}{l}
4 \times 5 = …\\
5 \times 4 = …
\end{array}\)

2: Số ?

Thừa số

2

3

4

5

5

4

3

2

Thừa số

6

7

8

9

10

9

8

7

Tích

  \(4 \times 5…4 \times 6\)        \(3 \times 8…4 \times 8\)       \(4 \times 3…3 \times 4\)

  \(5 \times 7…2 \times 10\)      \(2 \times 9…4 \times 4\)       \(2 \times 5…5 \times 2\)

4: Mỗi học sinh trồng được 5 cây hoa. Hỏi 7 học sinh trồng được bao nhiêu cây hoa ?

Bài giải

……………………………………………………………………………………….

 ……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

5: Một đoạn dây đồng được uốn thành hình ngôi sao (như hình vẽ), mỗi cạnh đều có độ dài 4cm. Tính độ dài đoạn dây đồng đó

                                     Bài giải

            ……………………………………………………………………………………….

            ……………………………………………………………………………………….

            ……………………………………………………………………………………….

Giải

1: Tính nhẩm 

a)

\(\begin{array}{l}
2 \times 6 = 12\\
3 \times 6 = 18\\
4 \times 6 = 24\\
5 \times 6 = 30
\end{array}\)       \(\begin{array}{l}5 \times 10 = 50\\4 \times 9 = 36\\3 \times 8 = 24\\2 \times 7 = 14\end{array}\)      \(\begin{array}{l}5 \times 5 = 25\\4 \times 4 = 16\\3 \times 3 = 9\\2 \times 2 = 4\end{array}\)

\(\begin{array}{l}
2 \times 4 = 8\\
3 \times 9 = 27\\
4 \times 7 = 28\\
5 \times 6 = 30
\end{array}\)

b)

\(\begin{array}{l}
2 \times 3 = 6\\
3 \times 2 = 6
\end{array}\)       \(\begin{array}{l}4 \times 3 = 12\\3 \times 4 = 12\end{array}\)       \(\begin{array}{l}3 \times 5 = 15\\5 \times 3 = 15\end{array}\)

\(\begin{array}{l}
4 \times 5 = 20\\
5 \times 4 = 20
\end{array}\)

2: Số ?

Thừa số

2

3

4

5

5

4

3

2

Thừa số

6

7

8

9

10

9

8

7

Tích

12

21

24

45

50

36

24

14

\(4 \times 5 < 4 \times 6\)        \(3 \times 8 < 4 \times 8\)       \(4 \times 3 = 3 \times 4\)

\(5 \times 7 > 2 \times 10\)       \(2 \times 9 > 4 \times 4\)       \(2 \times 5 = 5 \times 2\)

4: Mỗi học sinh trồngđược 5 cây hoa. Hỏi 7 học sinh trồngđược bao nhiêu cây hoa ?

Bài giải

Tóm tắt

Bài giải

Số cây hoa 7 học sinh trồng được là :

           5 x 7 = 35(cây)

                          Đáp số : 35 cây

5: Một đoạn dây đồng được uốn thành hình ngôi sao (như hình vẽ), mỗi cạnh đều có độ dài 4cm. Tính độ dài đoạn dây đồng đó

 Cách 1:

Độ dài đoạn dây đồng đó là :

\(4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 40\)  (cm)

Cách 2:

Độ dài đoạn dây đồng đó là :

\(4 \times 10 = 40\) (cm)

Đáp số : 40cm