Trang Chủ Lớp 2 Đề thi học kì 1 lớp 2 Ma trận đề kiểm tra Toán lớp 2 học kì 1 năm...

Ma trận đề kiểm tra Toán lớp 2 học kì 1 năm 2015 trường TH số 1 Mỹ Thành

CHIA SẺ

Dưới đây là Ma trận đề kiểm tra Toán lớp 2 học kì 1 năm 2015 trường TH số 1 Mỹ Thành có đáp án và hướng dẫn chấm chi tiết.

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA TOÁN LỚP 2- HK1 (2015- 2016)

ma-tran-de-kiem-tra-toan-2-hoc-ki-1

PHÒNG GD – ĐT PHÙ MỸ       ĐỀ THI KIỂM TRA HỌC KÌ I- LỚP 2

TRƯỜNG TH SỐ 1 MỸ THÀNH  Năm học: 2015- 2016

Môn : TOÁN (Thời gian 40 phút)

Họ và tên học sinh : ………………………………………… – Lớp: ……..

Điểm Chữ kí của giám khảo
( số )

 

( chữ) (1) (2)

I- PHẦN TRẮC NGHIỆM (6,0 điểm):

Em hãy chọn và khoanh tròn chữ cái A, B, C, D trước kết quả đúng cho mỗi câu hỏi  dưới đây:

Câu 1 (1,0 điểm):  Số  95 đọc là:

A. Chín năm            B.  Chín lăm            C.  Chín mươi lăm        D.  Chín mươi năm

Câu 2(1,0 điểm):   48  +  2  – 20  =   …  Số cần điền vào chỗ chấm là:

A. 26                B.  70          C.  30              D.  48

Câu 3(1,0 điểm) :  Tìm x, biết:  x  –  45 =  13

A. x = 32                  B.  x = 58

C.  x = 68              D.  x = 59

Câu 4 (1,0 điểm)Đoạn thẳng AC dài là:

cau4

A. 94dm            B.  31cm          C.  30dm          D.  31dm

  Câu 5 (1,0 điểm):   Trong hình vẽ bên có:cau5

A. 1 hình tứ giác

B.3 hình tứ giác

C.2 hình tứ giác

D.4 hình tứ giác

Câu 6 (1,0 điểm)Tổng các số hạng 29 và 8 là:

- Quảng cáo -

A.36             B.  39            C.  38            D.37

II- PHẦN TỰ LUẬN (4,0 điểm) :

Câu 7 (2,0 điểm): Đặt tính rồi tính :

a) 27 + 14                 b)   46 + 7

c)    83 – 47              d)    35 – 8

Câu 8(2,0 điểm) : Một cửa hàng buổi sáng bán được 42 lít dầu và bán nhiều hơn buổi chiều 7 lít dầu. Hỏi buổi chiều cửa hàng đó bán được bao nhiêu lít dầu?


HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 LỚP 2 MÔN TOÁN

 I- PHẦN TRẮC NGHIỆM (6,0 điểm):

Mỗi câu khoanh tròn đúng được 1,0 điểm

Câu 1-  Chọn C

Câu 2-  Chọn C

Câu 3-  Chọn B

Câu 4-  Chọn D

Câu 5 – Chọn B

Câu 6 – Chọn D

 II- PHẦN TỰ LUẬN (4,0 điểm):

Câu 7 (2,0 điểm) :  Đặt tính và tính đúng mỗi phép tính được 0,5 điểm:

a)  41               b)  53            c)  36            d)  27

Câu 8 (2,0 điểm) :

– Ghi lời giải, phép tính, đơn vị đúng được 1,75 điểm;

– Ghi đáp số đúng được 0,25 điểm

Giải :

Số lít dầu buổi chiều cửa hàng bán được là:

42  –  7  = 35 (lít)

Đáp số :   35 lít dầu