Tiếng Anh 2 - Family and Friends 2

Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 Tiếng Anh 2 - Family and Friends 2
Giải bài Lesson Two: CLIL Math – Fluency Time 1 – Tiếng Anh lớp 2
Giải bài Lesson Two: CLIL Math – Fluency Time 1 – Tiếng Anh lớp 2
Hướng dẫn giải bài Lesson Two: CLIL Math – Fluency Time! 1 trang 29 SGK Tiếng Anh lớp 2 Chân trời sáng tạo – Family and Friends Bài 1: Listen, point, and repeat. (Nghe, chỉ và nhắc lại.) - plus: cộng - equals:...
Fluency Time 1: Lesson One: Everyday English SGK Tiếng Anh 2 Chân trời sáng tạo
Fluency Time 1: Lesson One: Everyday English SGK Tiếng Anh 2 Chân trời sáng tạo
Hướng dẫn làm bài Lesson One: Everyday English - Fluency Time 1 - trang 28 SGK Tiếng Anh lớp 2 Family & Friends  Bài 1. Listen, read, and say. (Nghe, đọc và nói.) 1. Girl: Here, share my crayons. (Đây, hãy dùng chung bút màu...
Giải Tiếng Anh lớp 2: Lesson Six – Unit 3: Are those his pants?
Giải Tiếng Anh lớp 2: Lesson Six – Unit 3: Are those his pants?
Giải bài Lesson Six: Story – Unit 3: Are those his pants? trang 27 SGK Tiếng Anh lớp 2 Family and Friends - Chân trời sáng tạo Bài 1. Listen and read. (Nghe và đọc.)  1. Mom: Help! The clothes! Look, this is Rosy’s...
Lesson Five – Unit 3: Are those his pants? SGK Tiếng Anh 2 Family and Friends
Lesson Five – Unit 3: Are those his pants? SGK Tiếng Anh 2 Family and Friends
Giải bài Lesson Five: Sounds and letters - Unit 3: Are those his pants? trang 26 SGK Tiếng Anh lớp 2 Chân trời sáng tạo – Family and Friends 1. Listen, point and repeat. Write. (Nghe, chỉ và nhắc lại. Viết.)  -...
Giải Lesson Four Unit 3: Are those his pants? Tiếng Anh lớp 2 Chân trời sáng tạo
Giải Lesson Four Unit 3: Are those his pants? Tiếng Anh lớp 2 Chân trời sáng tạo
Hướng dẫn giải bài Lesson Four: Numbers – Unit 3: Are those his pants? trang 25 SGK Tiếng Anh lớp 2 Chân trời sáng tạo – Family and Friends Bài 1. Listen, point and repeat. Write. (Nghe, chỉ và nhắc lại....
Lesson Three Unit 3: Are those his pants? Tiếng Anh 2 Family and Friends
Lesson Three Unit 3: Are those his pants? Tiếng Anh 2 Family and Friends
Giải bài Lesson Three: Sounds and letters Unit 3: Are those his pants? trang 24 SGK Tiếng Anh lớp 2  Family and Friends Bài 1. Listen, point, and repeat. Write. (Nghe, chỉ và nhắc lại. Viết.) - towel: khăn tắm - turtle: con...
Lesson Two Unit 3: Are those his pants? Tiếng Anh 2 Family and Friends
Lesson Two Unit 3: Are those his pants? Tiếng Anh 2 Family and Friends
Hướng dẫn giải Lesson Two: Grammar and song – Unit 3: Are those his pants? trang 23 SGK Tiếng Anh 2 Chân trời sáng tạo – Family and Friends Bài 1. Listen and repeat. (Nghe và nhắc lại.)  1. Are these her...
Unit 3 Tiếng Anh 2: Are those his pants? – Lesson One
Unit 3 Tiếng Anh 2: Are those his pants? – Lesson One
Giải bài Lesson One: Words – Unit 3: Are those his pants? trang 22 SGK Tiếng Anh lớp 2 Chân trời sáng tạo – Family and Friends 1. Listen, point, and repeat. (Nghe, chỉ và nhắc lại.) - dress: váy, đầm - socks:...
Unit 2: He’s happy – Lesson Six SGK Tiếng Anh 2 Chân trời sáng tạo
Unit 2: He’s happy – Lesson Six SGK Tiếng Anh 2 Chân trời sáng tạo
Giải Tiếng Anh lớp 2 Family and Friends: Lesson Six Story – Unit 2: He’s happy!  Bài 1. Listen to the story. (Nghe câu chuyện.)  1. She’s happy. (Cô ấy vui.) 2. He’s sad. (Cậu bé buồn.) 3. She’s hungry. (Bà ấy đói.) 4. I’m hungry. (Tôi cảm thấy...
Lesson Five – Unit 2: He’s happy! Tiếng Anh 2 Family and Friends
Lesson Five – Unit 2: He’s happy! Tiếng Anh 2 Family and Friends
Giải bài Lesson Five: Sounds and letters Unit 2: He’s happy! trang 20 SGK Tiếng Anh lớp 2 Chân trời sáng tạo – Family and Friends Bài 1. Listen, point, and repeat. Write. (Nghe, chỉ và nhắc lại. Viết.)  - sofa:...