Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 Tiếng Anh 2 - Family and Friends 2

Lesson Five – Unit 3: Are those his pants? SGK Tiếng Anh 2 Family and Friends

Giải bài Lesson Five: Sounds and letters – Unit 3: Are those his pants? trang 26 SGK Tiếng Anh lớp 2 Chân trời sáng tạo – Family and Friends

1. Listen, point and repeat. Write.

(Nghe, chỉ và nhắc lại. Viết.) 

– violin: đàn vĩ cầm

– vase: lọ hoa

2. Listen and chant.

(Nghe và nói.)

Advertisements (Quảng cáo)

Đang cập nhật!

 3. Stick and say.

(Dán và nói.)

Advertisements (Quảng cáo)

Tạm dịch:

1. Tôi là Victor. Tôi có một cây vĩ cầm.

2. Tôi là Vicky. Tôi có một lọ hoa.

4. Connect the letters Vv. Help Victor find the violin.

(Nối các chữ cái Vv. Giúp Victor tìm cây đàn vĩ cầm.)

Violin: đàn vĩ cầm

Từ vựng

1. violin” đàn vĩ cầm” /ˌvaɪəˈlɪn/”

2. vase” lọ hoa” /vɑːz/”

Advertisements (Quảng cáo)