Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 Tiếng Anh 2 - Family and Friends 2

Lesson Three Unit 3: Are those his pants? Tiếng Anh 2 Family and Friends

Giải bài Lesson Three: Sounds and letters Unit 3: Are those his pants? trang 24 SGK Tiếng Anh lớp 2  Family and Friends

Bài 1. Listen, point, and repeat. Write.

(Nghe, chỉ và nhắc lại. Viết.)

– towel: khăn tắm

– turtle: con rùa

– umbrella: cái ô

– up: lên, đi lên

Bài 2. Listen and chant.

(Nghe và nói.) 

Advertisements (Quảng cáo)

Đang cập nhật!

Bài 3. Stick and say.

(Dán và nói.)

Advertisements (Quảng cáo)

turtle: con rùa

socks: đôi tất

umbrella: cái ô

Bài 4. Point to the letter Tt and Uu.

(Chỉ vào các chữ cái Tt và Uu.)

Tạm dịch:

Hãy nhìn con rùa. Nó có một chiếc khăn tắm

Hãy nhìn chiếc ô. Nó đang bay lên.

Từ vựng

1. towel” khăn tắm” /ˈtaʊəl/”

2. turtle” con rùa” /ˈtɜːtl/”

3. umbrella” cái ô, dù” /ʌmˈbrelə/”

4. up” lên, đi lên” /ʌp/”

Advertisements (Quảng cáo)