Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 Tiếng Anh 2 - Family and Friends 2

Giải bài Lesson Two: CLIL Math – Fluency Time 1 – Tiếng Anh lớp 2

Hướng dẫn giải bài Lesson Two: CLIL Math – Fluency Time! 1 trang 29 SGK Tiếng Anh lớp 2 Chân trời sáng tạo – Family and Friends

Bài 1: Listen, point, and repeat.

(Nghe, chỉ và nhắc lại.)

– plus: cộng

– equals: bằng

– addition problem: phép tính cộng

Bài 2. Listen, point, and repeat.

(Nghe, chỉ và nhắc lại.)

Five plus three equals eight.

(Năm cộng ba bằng tám.)

Advertisements (Quảng cáo)

Bài 3. Make some addition problems for your friend.

(Làm một vài phép tính cộng với bạn.)

1.  Addition problem 1

(Phép tính cộng số 1)

Đáp án:

2. Addition problem 2

Advertisements (Quảng cáo)

(Phép tính cộng số 2)

Đáp án:

3. Addition problem 3

(Phép tính cộng số 3)

Đáp án:

4. Addition problem 4

(Phép tính cộng số 4)

 

Đáp án:

5. Addition problem 5

(Phép tính cộng số 5)

Đáp án:

Từ vựng

1. plus” cộng” /plʌs/”

2. equal” bằng” /ˈiːkwəl/ (adj)”

3. addition problem” phép tính cộng” /əˈdɪʃ(ə)n/ /ˈprɒbləm/”

Advertisements (Quảng cáo)