Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 Tiếng Anh 2 - Family and Friends 2

Lesson Five – Unit 2: He’s happy! Tiếng Anh 2 Family and Friends

Giải bài Lesson Five: Sounds and letters Unit 2: He’s happy! trang 20 SGK Tiếng Anh lớp 2 Chân trời sáng tạo – Family and Friends

Bài 1. Listen, point, and repeat. Write.

(Nghe, chỉ và nhắc lại. Viết.) 

– sofa: ghế sô – pha

-sock: tất, vớ

Bài 2. Listen and chant.

(Nghe và nói.) 

Đang cập nhật!

Bài 3. Stick and say.

Advertisements (Quảng cáo)

(Dán và nói.)

There’s a sock on the sofa.

(Có một cái tất ở trên ghế sô – pha.)

Bài 4. Point to the words that begin with s.

Advertisements (Quảng cáo)

(Chỉ vào những từ bắt đầu bằng s.)

Từ vựng

1. pen” bút mực” /pen/”

2. sofa ” ghế sô pha” /ˈsəʊfə/”

3. river” dòng sông” /ˈrɪvə(r)/”

4. sock” tất, vớ” /sɒk/”

5. sister ” chị gái, em gái” /ˈsɪstə(r)/”

6. lion” sư tử” /ˈlaɪən/”

7. sad” buồn” /sæd/”

8. mango” qủa xoài” /ˈmæŋɡəʊ/”

9. nose” mũi” /nəʊz/”

10. hat” mũ, nón” /hæt/”

11. snake” con rắn” /sneɪk/”  

Advertisements (Quảng cáo)