Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 Tiếng Anh 2 - Family and Friends 2

Giải Lesson Four Unit 3: Are those his pants? Tiếng Anh lớp 2 Chân trời sáng tạo

Hướng dẫn giải bài Lesson Four: Numbers – Unit 3: Are those his pants? trang 25 SGK Tiếng Anh lớp 2 Chân trời sáng tạo – Family and Friends

Bài 1. Listen, point and repeat. Write.

(Nghe, chỉ và nhắc lại. Viết.) 

– fifteen: số 15

– sixteen: số 16

Bài 2. Point and sing.

Advertisements (Quảng cáo)

(Chỉ và hát.)

Đang cập nhật!

Bài 3. Count and say.

Advertisements (Quảng cáo)

(Đếm và nói.)

fifteen/ 15 T-shirts (mười lăm cái áo phông)

sixteen/ 16 shorts (mười sáu cái quần đùi)

Từ vựng

1. shorts” quần đùi” /ʃɔːts/”

2. T- shirt” áo phông” /ti-ʃɜːt/”

3. fifteen” số 15″ /ˌfɪfˈtiːn/”

4. sixteen” số 16″ /ˌsɪksˈtiːn/”

Advertisements (Quảng cáo)