Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 Tiếng Anh 2 - Family and Friends 2

Fluency Time 1: Lesson One: Everyday English SGK Tiếng Anh 2 Chân trời sáng tạo

Hướng dẫn làm bài Lesson One: Everyday English – Fluency Time 1 – trang 28 SGK Tiếng Anh lớp 2 Family & Friends 

Bài 1. Listen, read, and say.

(Nghe, đọc và nói.)

1. Girl: Here, share my crayons.

(Đây, hãy dùng chung bút màu của mình này.)

2. Boy: Thank you.

(Cảm ơn bạn.)

   Girl: You’re welcome.

(Không có gì đâu.)

Bài 2. Listen and point.

(Nghe và chỉ.)

Advertisements (Quảng cáo)

Đang cập nhật!

Bài 3. Point and say.

(Chỉ và nói.)

A: Share my desk.

(Ngồi cùng bàn với mình nè.)

B: Thank you.

(Cảm ơn bạn.)

A: You’re welcome.

(Không có chi.)

Advertisements (Quảng cáo)

1. A: Share my pencil.

(Dùng chung bút chì với mình nè.)

    B: Thank you.

(Cảm ơn.)

   C: You’re welcome.

(Không có chi.)

2. A: Share my crayon.

(Dùng chung bút màu với mình nhé.)

   B: Thank you.

(Cảm ơn.)

   C: You’re welcome.

(Không có chi.)

3. A: Share my pen.

(Dùng chung bút với mình nhé.)

   B: Thank you.

(Cảm ơn.)

C: You’re welcome.

(Không có chi.)

Từ vựng

1. crayon” bút chì màu” /ˈkreɪən/”

2. desk” cái bàn” /desk/”

3. pencil” bút chì” /ˈpensl/”

4. pen” bút mực” /pen/”

5. share” chia sẻ” /ʃeə(r)/”  

Advertisements (Quảng cáo)