Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 Tiếng Anh 2 - Family and Friends 2

Unit 3 Tiếng Anh 2: Are those his pants? – Lesson One

Giải bài Lesson One: Words – Unit 3: Are those his pants? trang 22 SGK Tiếng Anh lớp 2 Chân trời sáng tạo – Family and Friends

1. Listen, point, and repeat.

(Nghe, chỉ và nhắc lại.)

– dress: váy, đầm

– socks: đôi tất

– T-shirt: áo phông

– pants: quần dài

– shorts: quần đùi

– shoes: đôi giày

2. Listen and chant.

Advertisements (Quảng cáo)

(Nghe và nói.)

– dress: váy, đầm

– socks: đôi tất

– T-shirt: áo phông

Advertisements (Quảng cáo)

– pants: quần dài

– shorts: quần đùi

– shoes: đôi giày

3. Point and say. Stick.

(Chỉ và nói. Dán.)

Từ vựng

1. dress” váy, đầm” /dres/”

2. sock” đôi tất” /sɒk/”

3. T- shirt” áo phông” /ti-ʃɜːt/”

4. pants” quần dài” /pænts/”

5. shorts” quần đùi” /ʃɔːts/”

6. shoes” đôi giày” /ʃuːiz/”

Advertisements (Quảng cáo)