Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 Tiếng Anh 2 - Family and Friends 2

Unit 2: He’s happy – Lesson Six SGK Tiếng Anh 2 Chân trời sáng tạo

Giải Tiếng Anh lớp 2 Family and Friends: Lesson Six Story – Unit 2: He’s happy! 

Bài 1. Listen to the story.

(Nghe câu chuyện.) 

1. She’s happy.

(Cô ấy vui.)

2. He’s sad.

(Cậu bé buồn.)

3. She’s hungry.

(Bà ấy đói.)

4. I’m hungry.

(Tôi cảm thấy đói.)

Advertisements (Quảng cáo)

Bài 2. Read and say.

(Đọc và nói.)

1. She’s happy.

(Cô ấy vui.)

2. He’s sad.

(Cậu bé buồn.)

Advertisements (Quảng cáo)

3. She’s hungry.

 (Bà ấy đói.)

4. I’m hungry.

(Tôi cảm thấy đói.)

Bài 3. Listen again and repeat. Act.

(Nghe lại và nhắc lại. Đóng vai.) 

1. She’s happy.

(Cô ấy vui.)

2. He’s sad.

(Cậu bé đang buồn.)

3. She’s hungry.

 (Bà ấy đói.)

4. I’m hungry.

(Tôi cảm thấy đói.)

Advertisements (Quảng cáo)