Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 Bài tập Toán lớp 2

Bài 1, 2 trang 69 SGK Toán 2: Bài bảng trừ

CHIA SẺ
Bài bảng trừ. Giải bài 1, 2 trang 69 SGK Toán 2.Tính nhẩm…

Bài 1. Tính nhẩm:

11 – 2 =                        12 – 3 =                       13 – 4 =

11 – 3 =                        12 – 4 =                       13 – 5 =

11 – 4 =                        12 – 5 =                       13 – 6 =

11 – 5 =                        12 – 6 =                       13 – 7 =

11 – 6 =                        12 – 7 =                       13 – 8 =

11 – 7 =                        12 – 8 =                       13 – 9 =

11 – 8 =                        12 – 9 =

11 – 9 =

11 – 2 = 9                       12 – 3 = 9                      13 – 4 = 9

11 – 3 = 8                       12 – 4 = 8                      13 – 5 = 8

11 – 4 = 7                       12 – 5 = 7                      13 – 6 = 7

11 – 5 = 6                       12 – 6 = 6                      13 – 7 = 6

11 – 6 = 5                       12 – 7 = 5                      13 – 8 = 5

11 – 7 = 4                       12 – 8 = 4                      13 – 9 = 4

11 – 8 = 3                       12 – 9 = 3

11 – 9 = 2

Bài 2. Tính:

5 + 6 – 8 =                         9 + 8 – 9 =                          3 + 9 – 6 =

8 + 4 – 5 =                         6 + 9 – 8 =                          7 + 7 – 9 =

5 + 6 – 8 = 3                     9 + 8 – 9 = 8                       3 + 9 – 6 = 6

8 + 4 – 5 = 7                     6 + 9 – 8 = 7                       7 + 7 – 9 = 5