Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 Bài tập Toán lớp 2

Bài 1, 2, 3 trang 78 Toán 2: Bài thực hành xem đồng hồ

CHIA SẺ
Bài thực hành xem đồng hồ. Giải bài 1, 2, 3 trang 78 SGK Toán 2. Đồng hồ nào chỉ thời gian thích hợp với giờ ghi trong tranh?; Quay kim trên mặt đồng hồ để chỉ giờ:

Bài 1: Đồng hồ nào chỉ thời gian thích hợp với giờ ghi trong tranh?

Tranh 1: An đi học lúc 7 giờ sáng ứng với đồng hồ B.

Tranh 2: An thức dậy lúc 6 giờ sáng ứng với đồng hồ A.

Tranh 3: Buổi tối An xem phim lúc 20 giờ ứng với đồng hồ D.

Tranh 4: 17 giờ An đá bóng ứng với đồng hồ C.

Bài 2: Câu nào đúng? Câu nào sai?

Tranh 1: Câu b đúng, câu a sai.

Tranh 2: Câu d đúng, câu c sai.

Tranh 3: Câu e đúng, câu g sai.

Bài 3: Quay kim trên mặt đồng hồ để chỉ giờ:

8 giờ;                  11 giờ;                 14 giờ;

18 giờ;                23 giờ.

– Đồng hồ chỉ 8 giờ: Kim ngắn chỉ số 8, kim dài chỉ số 12.

– Đồng hồ chỉ 11 giờ: Kim ngắn chỉ số 11, kim dài chỉ số 12

– Đồng hồ chỉ 14 giờ: Kim ngắn chỉ số 2, kim dài chỉ số 12

– Đồng hồ chỉ 18 giờ: Kim ngắn chỉ số 6, kim dài chỉ số 12

– Đồng hồ chỉ 23 giờ: Kim ngắn chỉ số 11, kim dài chỉ số 12