Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 Bài tập Toán lớp 2

Bài 1, 2, 3 trang 72 Toán 2: Bài tìm số trừ

CHIA SẺ
 Bài tìm số trừ. Giải bài 1, 2, 3 trang 72 SGK Toán 2. Tìm x;  Một bến xe có 35 ô tô, sau khi một số ô tô rời bến, trong bến còn lại 10 ô tô. Hỏi có bao nhiêu ô tô đã rời bến?

Bài 1. Tìm x:

a) 15 – x = 10;                      15 – x = 8;                       42 – x = 5

b) 32 – x = 14;                      32 – x = 18;                     x – 14 = 18

a)

15 – x = 10;                    15 – x = 8;                       42 – x = 5

       x = 15 – 10                     x = 15 – 8                         x = 42 – 5

       x = 5                              x = 7                                x = 37

b)

32 – x = 14;                    32 – x = 18;                    x – 14 = 18

       x = 32 – 14                     x = 32 – 18              x        = 18 + 14

       x = 18                            x = 14                      x        = 32

Bài 2. Viết số thích hợp vào ô trống:

Bài 3: Một bến xe có 35 ô tô, sau khi một số ô tô rời bến, trong bến còn lại 10 ô tô. Hỏi có bao nhiêu ô tô đã rời bến?

Số ô tô rời bến là:

35 – 10 = 25 ( ô tô )

Đáp số: 25 ô tô.